Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 4. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy z 9. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

Vážení spoluobčané, sledovali jste on-line vysílání na webu města? Zaujalo Vás něco? Jak to vidíme.

K předloženému Programu 9. ZM jsme dali protinávrh vypustit dva body programu  – a to nový Zadávací řád města (veřejné zakázky) a Koncepce využití bytů a nebytových prostorů v majetku města s odůvodněním, že jde o důležité dokumenty, které si zaslouží, aby byly projednány samostatně na pracovní schůzce zastupitelů.
Návrh byl schválen.

1.  A máme tady první střídání – končí pan Ocásek a na jeho místo nastupuje MUDr, Kameníček.

2.    Upozornili jsme na to, že pan jednatel firmy SLUMBI s.r.o a zastupitel města Ing.Miroslav Brímusi již 3x nedodržel termín splnění úkolů uložených  Radou města. Domníváme se, že je obtížné přinutit pana jednatele k plnění svých povinností, když je členem zastupitelstva města a současné vedení jeho „hlas“ potřebuje  k prosazeni svých cílů.
A znovu se nám vrací otázka o střetu zajmu.

3.    Upozornili jsme zastupitele, že Finanční výbor nedoporučil navrhované zvýšení rozpočtu o 180 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců úřadu. V roce 2014 bylo skutečné čerpání 273 tis. Kč, což bylo 75% vyčleněné částky na rok 2014. Letos by se takto rozpočet navýšil celkově na 556 tis. Kč.
Nakonec bylo dle protinávrhu Ing. Římana schváleno navýšení o 90 tis. Kč.

4.    Po naší vyvolané diskuzi nebyl schválen prodej pozemku v lokalitě za Údolím Mladých. Jde o velký lukrativní pozemek a nabídnutá cena byla dle našeho názoru příliš nízká.
Město by se mělo v takovýchto případech chovat jako řádný hospodář.

5.    Projednávali jsme žádost o odkoupení Besedy, majetková komise i Finanční výbor prodej doporučil ke schválení, ale zatím nebylo rozhodnuto. Připravuje se projektová studie na rekonstrukci a využití budovy pro veřejnost, pro spolky, kluby apod.  Návrhová komise na podnět BC15 podala návrh, aby město alespoň zveřejnilo záměr nebo-li možnost odkupu Besedy. Neříkáme, že chceme 100% prodat, chceme zveřejnit jen záměr, kdy se nám dostanou i aktuální informace o projektech případných zájemců a hlavně ceně, kterou jsou ochotni za tuto budovu nabídnout. Následně v zářijovém zastupitelstvu jsme mohli porovnat nabízenou cenu jednotlivých zájemců se slibovanou koncepci využití a nutných investic.
Tento racionální návrh nebyl přijat.

6.    Dlouze se projednával pozemek u bývalého statku na Radotíně. Družstvo Olivion položilo do pozemku neoprávněně bez souhlasu majitele pozemku (Města Bilovec) a  stavebního povolení kanalizační přípojku, která není dodnes zkolaudovaná / zlegalizovana. Tím zároveň došlo k rozdělení pozemku na 2 části. V návrhu do ZM bylo předloženo schválit rozdělení pozemku na 2 stavební parcely a zároveň legalizovat přípojku. V roce 2014 byla na firmu podána žaloba na odstranění stavby. Novým vedeni města byla žaloba pozastavena. BC15 byla proti legalizování černé stavby, jenž zároveň pozemek města znehodnotila.
Bohužel návrh byl opozicí přijat.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

Naše postřehy z 8. mimořádného jednání Zastupitelstva města Bílovec.

1.    I když nesouhlasíme se zadlužováním města, tak jsme podpořili přijetí úvěru ve výši 13,5 mil. Kč při fixní úrokové sazbě 0,79%. Důvodem je několik faktů – bude doplacen jeden ze starších úvěrů ve výši 8,5 mil.Kč a existuje poslední příležitost obdržet dotaci z ROP Moravskoslezsko na rekonstrukci nádvoří zámku. Schválený úvěr bude využit právě na tuto rekonstrukci, ale také na vybudování hřiště a opravu kulturního domu v Bravinném, opravu jevištní techniky v Domě kultury v Bílovci a rekonstrukci vytápění v kině Radost. Jsme velmi rádi, že vedení města změnilo svůj postoj a nalezlo toto velmi dobré řešení!

2.    Hlasovali jsme pro již 3. změnu projektové dokumentace rekonstrukce ulice B. Němcové vedoucí k Integrovanému výjezdovému centru (IVC). Pan starosta nás  ústně ujistil, že má písemné vyjádření občanů bydlících na této komunikaci, že jsou s navrženým řešením již plně spokojeni a že nebudou blokovat stavební řízení.

3.    Velmi nás překvapilo, že v jednom z projednávaných bodů jsme byli vyzváni k aktivní diskusi a to přesto, že na posledním jednání Zastupitelstva města nám bylo sděleno, že by Zastupitelé měli především rozhodovat a ne diskutovat. Že by od minula změnilo vedení města názor a vnímalo jednání Zastupitelstva města jako setkání, kdy každý může nahlas vyjádřit svůj postoj k projednávané záležitosti? Protože teprve pak, na základě všech zjištěných skutečností, se člověk může věcně rozhodnout. Za tento posun máte od nás palec nahoru!

Vaše BC 15.

Postřehy ze 7. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

– Poprvé na zkoušku bylo přenášeno živým online videopřenosem. Sledovali jste?

– Sami jsme si zjistili informace, které nám nebyly poskytnuty, a požádali jsme o schválení finančního příspěvku GMK na letní tábor Království her a poznání. Všichni zastupitelé náš návrh podpořili.

– Co nového ve SLUMBI?  Valná hromada ještě nezasedala a již je na rejstříkovém soudu zveřejněna účetní uzávěrka za rok 2014, aniž byla projednána.  Zdá se Vám to nestandardní?  Nám také.

– Jsme potěšeni a poděkovali jsme, že většina našich připomínek byla zapracována do Programu rozvoje města.

– Podpořili jsme návrh na podání žádosti o dotaci a realizaci záměru rekonstrukce objektu kulturního domu v Bravinném a přilehlého sportoviště.

– Od  1. 7. 2015 bude ZŠ na Wolkerově ulici součástí ZŠ TGM jako  odloučené pracoviště této příspěvkové organizace

– 8 zastupitelů rozhodlo o investici ve výši 18 mil. Kč, přičemž město Bílovec zaplatí částku 9 mil. Kč. A co budeme za tyto milióny stavět? Šatny pro fotbalisty!

– A co zámek? Pro podání žádosti  o dotaci na rekonstrukci  nádvoří zámku těchto 8 zastupitelů ruku nezvedlo.  Dominantní kulturní památka Bílovce má smůlu!

– Zasedání zastupitelstva trvalo necelých 5 hodin. Petr Klimek nahlas vyjádřil údiv nad tím, že někteří zastupitelé jen mlčí, k ničemu neřeknou svůj názor, ani když jsou vyzváni. Pan starosta odpověděl:,,Jednání Zastupitelstva nejsou od toho, abychom diskutovali, ale abychom se věcně rozhodovali. “ A kde jinde se má tedy diskutovat?

– A ještě jedna prima zpráva na závěr. Tu sdělila paní místostarostka Burianová: ,, Kdo schválil ty budky na náměstí, ať si je vezme domů na zahradu. Jsou dobré tak pro chování bravků“

Další naše příspěvky a postřehy budou následovat.

Naše konkrétní připomínky k navrhovanému – Programu rozvoje města na roky 2015 – 2018.

Vážení občané,

Na 5. zasedání ZM nebylo přijato žádné usnesení ve věci navrženého Programu rozvoje města na roky 2015-2018. ZDE se můžete podívat na naše konkrétní připomínky a podněty (soubor ve formátu .doc) , které jsme odeslali vedení města ke zvážení. Program rozvoje města Bílovce na roky 2015-2018 s námi nikdo nediskutoval.
Velmi úsměvný je také fakt, že občané města byli s žádosti o připomínky osloveni, až po neschválení v Zastupitelstvu města. Před tímto jednáním se na názor občanů nikdo neptal.

Bílovecká 15

Vážení naši voliči a příznivci, milí přátelé,

přinášíme Vám pravidelné zprávy ze Zastupitelstva Bílovce.
– Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města byl projednáván návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu šaten a sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště ve výši 18 mil.Kč se spoluúčastí města Bílovec v minimální výši 9 mil.Kč. Pro tento návrh nehlasovala nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města. Přesto se o případné výstavbě šaten jistě povede ještě diskuze. Co vy na to? Vnímáte tuto investici pro naše město jako prioritní?

– 10.února byl na jednání Zastupitelstva města projednáván Plán rozvoje města na roky 2014-2018. Tento materiál s námi předem nikdo nekonzultoval a jelikož nám v něm chyběla řada věcí, tak jsme se rozhodli zdržet se hlasování. Tento dokument tak prozatím nebyl schválen. Například se nám nelíbí, že by nový skatepark měl vyrůst v lokalitě vedle hřbitova naproti Penny marketu nebo že se zamítla realizace zalednění víceúčelového hřiště na Radotíně či skutečnost, že by se pro aktivity a rekonstrukci zámku měl hledat strategický partner. Vnímáme, že strategickým partnerem města je Kuratorium zámku Bílovec v čele s panem Valešem. Hledat by se tak především měly zdroje financování jeho rekonstrukce. Nesouhlasíme také s realizací dlouhodobě připravovaného a slibovaného záměru vzniku kulturního centra v Lubojatech až v roce 2018!

– Byly schváleny osadní výbory ve Výškovicích, Lhotce, na Ohradě a v Bravinném. Při hlasování o zřízení osadního výboru ve Staré Vsi jsme se zdrželi hlasování. Nezpochybňujeme výsledek voleb ve Staré Vsi, avšak nesouhlasíme s negativní osobní letákovou kampaní, která této volbě předcházela.

– Při schvalování darů na volnočasové aktivity pro GMK na projekt Království her a poznání ve výši 19tis.Kč jsme se museli zdržet hlasování, jelikož nikdo z přítomných členů Rady města nedokázal odpovědět na otázku, co je náplní tohoto projektu a na co konkrétně jsou peníze určeny.

– Schválilo se např.podání žádosti o dotaci na realizaci 9.etapy Regenerace panelových sídlišť, žádost o bezúplatný převod hasičské zbrojnice na město Bílovec aj.

– Také nám byl zodpovězen dotaz o bezplatném zveřejňování příspěvků občanů v Bíloveckém zpravodaji. Každý občan má právo napsat příspěvek, o jeho zveřejnění rozhoduje Redakční rada.
Společné foto Bílovecké patnáctky

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku, kontaktujte nás. Rádi Vám ji zodpovíme.
Vaše BC 15.

Postřehy ze 3. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

1. Z důvodů odstoupení MUDr. Luďka Plisky z Kontrolního výboru se volil nový člen tohoto výboru. BC 15 navrhovala pana Petra Škrobánka ( KDU – ČSL). Ten ale nebyl zvolen. Nutno podotknout, že lídr KDU – ČSL MUDr. Hana Burianová se zdržela hlasování a tak svého kolegu z kandidátní listiny KDU-ČSL nepodpořila. Následně svým hlasem podpořila kandidáta hnutí ANO pana Květoslava Klepáčka, který byl zvolen členem kontrolního výboru.

2. Petr Klimek vyjádřil pochvalný názor na skutečnost, že místostarostka Ing. Sylva Kováčiková při setkání s vedením HZS MSK iniciovala slavnostní otevření areálu Integrovaného záchranného systému na ul.B.Němcové.

3. Starosta Pavel Mrva požádal Bíloveckou 15, aby o děních na jednáních Zastupitelstva města informovala občany korektně. Měl na mysli naše vyjádření z 9. 12. 2014 k 2. Zasedání Zastupitelsva města.
K tomu můžeme dodat jen toto:
Ad 1) Znění tohoto bodu je pravdivé, upřesníme jen tolik, že pro předsednictví Ivy Jahnové a Petra Klimka zvedli ruku i ostatní členové zastupitelstva.
Ad 2) Znění tohoto bodu je taktéž pravdivé. Dotazovali jsme se na komise a bylo nám odpovězeno, že Rada města oslovila vždy předsedu každé komise a ten si vybral své spolupracovníky, se kterými by chtěl v tomto volebním období pracovat.
Ad 3 ) Za tímto názorem stojíme. Je to náš názor, BC 15 by smluvní sankce pro město vymáhala a firmě neustopila. Pan starosta tvrdí, že postupoval správně a hospodárně.
Ad 4) Toto tvrzení se opět zakládá na pravdě a není třeba jej upřesňovat.
Ad 5) K tomuto bodu můžeme jen dodat, že s názorem Petra Klimka souhlasili všichni zastupitelé.

Bílovecká 15

Postřehy ze zastupitelstva – 9. 12. 2014.

1. S nečekanou podporou pana Římana se nám podařilo změnit návrh Rady města a snížit počet členů finančního výboru z původně navrhovaných 7 členů na členů 5. Také se nám podařilo zvrátit navržené personální obsazení tohoto výboru. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Iva Jahnová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Klimek

2. Dotazovali jsme se, proč nebyli námi navrhovaní občané zvoleni Radou města do různých komisí.

3.Poukázali jsme na nesprávné rozhodnutí Rady města, kdy Rada města prodloužila termín plnění u investiční akce. „Regenerace panelových sídlišť VIII.etapa“ v lokalitě Radotína, namísto aby vymáhala smluvní sankce z prodlení. Toto rozhodnutí není v souladu s péčí řádného hospodáře.

4. Požádali jsme o změnu času konání Zastupitelstev města tak, ať se těchto jednání může účastnit více občanů. Tento návrh byl schválen a čas jednání změněn na 15 hod. V reakci na náš podnět pan starosta také přislíbil dát přítomným občanům možnost vystoupit kdykoliv v průběhu jednání, nejen na začátku ( jak je uvedeno v programu).

5. Petr Klimek vyjádřil za všechny přítomné poděkování za dlouholetou velmi profesionální a odbornou práci panu tajemníkovi MěÚ Mgr. Rostislavu Musilovi, který k 31.12.2014 bohužel ukončí svůj pracovní poměr.


Bílovecká patnáctka