Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 4. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 1. část

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás nám říkají, že málo prosazujeme své názory a že nejsme vůči vládnoucí ,,osmičce“ dostatečně tvrdí. Sledovali jste 16. zasedání Zastupitelstva města? Bylo to první jednání, kdy se do diskuse zapojilo všech 15 zastupitelů. Přinášíme alespoň ve zkratce, co se projednávalo.

Jedním bodem programu byla zpráva o Bílovecké nemocnici. Ale pan ředitel se omluvil a tak nás pan starosta informoval, že personální problémy jsou řešeny a že dojde ke změně právní subjektivity z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci MSK. Klást dotazy nebylo tedy komu.

Ocenili jsme rozhodnutí Rady města poskytnout finanční dar volejbalovému družstvu starších žákyň ZŠ a MŠ Komenského za vítězství v celorepublikovém klání, pochvalu sklidily i mažoretky DDM za reprezentaci na mistrovství Evropy. Město Bílovec tak zazářilo a jde vidět dobrá a kvalitní práce našich pedagogů a vedoucích zájmových kroužků. Blahopřejeme!

Zajímavá situace nastala u bodu, kdy se rozhodovalo o prodeji bytů na Havlíčkově ulici. Pan Miroslav Kratochvíl nahlásil střet zájmu, přesto dle zákona mohl hlasovat. A tak se stalo, že jeho hlas byl rozhodujícím a město Bílovec na základě nového znaleckého posudku prodalo díky osmi zastupitelům tři byty v ceně: 320 tis.Kč = byt 67 m2, 360 tis.Kč = byt 64 m2, 401 tis.Kč = 67 m2. A je to!

Vyslovili jsme Radě města nesouhlasné stanovisko na jednání s panem Zdeňkem Kuchtou. Ten opouští pozici kronikáře města z důvodů neadekvátních úprav členů Rady města do kroniky města. Pan Kuchta říká, že toto se mu za 26 let spolupráce s městem ještě nikdy nestalo! Tato skutečnost nás vzhledem k záslužné práci pana Kuchty velmi mrzí a děkujeme mu za neúnavnou práci na poli historie města. Paní Burianová se nechala slyšet, že toto jsou jen zbytečně vyvolané emoce, že se s panem Kuchtou přátelsky rozešli a podali si ruku. Každý máme asi na přátelství a jednání s lidmi jiný názor! Pan Kuchta se přátelsky vůbec necítí!!

Podpořili jsme změny rozpočtu města. Těší nás především příjem dotace ve výši 6 mil.Kč na obnovu nádvoří zámku. Pokud si vzpomínáte, zprvu vedení města nepodporovalo podání žádosti o dotaci. Myslíme si, že naše kampaň, ale především Vaše reakce, názory lidí, pomohly ke změně postoje osmi zastupitelů vedení města.

Vážení přátelé,
aby toho nebylo najednou moc  a mohli jste se případně k jednotlivým bodům vyjádřit, rozdělili jsme naše postřehy na dvě části. První jste právě přečetli, ve druhé Vás budeme informovat třeba o iniciativě občanů na Jeremenkově ulici, o Slumbi, nebo o zajímavé plynové přípojce. Těšíme se na Vaše náměty či připomínky! Jsme tu pro Vás a zajímá nás, co si myslíte právě Vy!

Vaše BC 15

Informace z jednání 12. Zastupitelstva města Bílovce.

1. Byly schváleny smlouvy o poskytnutí dotace na investiční akce „Obnova nádvoří zámku“ a „Regenerace volnočasového hřiště v Bravinném“. Plně jsme podpořili!

2. Bylo schváleno navýšení rozpočtu na provedení rekonstrukce hasičského vozidla CAS. Plně jsme podpořili!

3. Je nám nesmírně líto, že na svou funkci rezignoval vedoucí odboru investic Ing. Jan Krzák.

4. Čím překvapil pan starosta tentokrát?
– Tak třeba informací, že provedl statistiku a zjistil, že projednání jednoho bodu v minulém volebním období trvalo cca 5 min, v současnosti trvá v průměru 7,2 minuty. Vskutku užitečná statistika!
– Dále nás pan starosta utvrdil, že dnes sedí starosta na radnici, věnuje se své práci a ne svým podnikatelským záměrům. Takže se zdržuje v místě, kde pracuje. Na dotaz Petra Klimka, koho tím myslel, odpověděl: „Potrefená husa se většinou ozve.“ Náš starosta neustále hýří kolem sebe nějakými vtipnými citáty, nemyslíte?

Krásný leden Vám přeje Vaše BC 15.

Naše postřehy z 11. zasedání Zastupitelstva města Bílovce ze dne 8. 12. 2015.

1. Na více než tříhodinovém jednání bylo přijato mnoho navržených a důležitých usnesení.

2. Za přítomnosti JUDr. Karly Návedlové, po obsáhlé diskusi a po doplnění darovací smlouvy bylo schváleno darování pozemku p.č.775/4 v k.ú. Bílovec pro ŠSK Bílovec za účelem výstavby nového sociálního zázemí. Pan starosta se zdržel hlasování.

3. Byla schválena Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek za komunální odpad tak i v příštím roce zůstane ve výši 500 Kč/osoba/rok.

3. Přidali jsme se k návrhu majetkové komise i finančního výboru zveřejnit záměr prodeje objektu tzv. České Besedy. Tento návrh podpořilo jen 7 zastupitelů a tudíž nebylo přijato žádné usnesení.

4. Kontrolní výbor měl zájem provést kontrolu hospodaření firmy SLUMBI spol s.r.o za rok 2015. Přestože pan jednatel firmy , Ing. Miroslav Brímus, rozsáhle hovořil, že mají vše v pořádku, že mají za sebou spoustu kontrol a hlídá je také dozorčí rada, při hlasování byl PROTI poskytnout kontrolnímu výboru jakékoliv podklady. Hlasování se samozřejmě zdrželi všichni členové rady města a také pan Říman i pan Kameníček. A opět jsme byli v poměru 7:8. A to pan starosta nabádal, že bychom měli jako zastupitelé táhnout za jeden provaz. Ale asi tím myslel něco jiného 🙁

5. Byly schváleny doplňující návrhy na pořízení změny územního plánu. Asi nejzajímavějším návrhem je změna územního plánu na části pozemku p.č.2585/1 patřícímu Správě železniční dopravní cesty u prodejny Hruška. Pozemek má ke svým podnikatelským aktivitám zájem využít firma MSV STUDÉNKA s.r.o.

6. Byl schválen prodej pozemku p.č.2212/1 o velikosti 1295 m2 do vlastnictví Bílovecká nemocnice a.s.za minimální cenu 400 Kč/m2 a to přesto, že majetková komise doporučila schválení prodeje Petru Klimkovi, který nabízel cenu 450 Kč/m2. Při žádosti o to, ať je v zápise z jednání zastupitelstva uvedeno, jak který zastupitel hlasoval, tak 7 z dnešních zastupitelů vedení města tento návrh nepodpořilo, jelikož si zřejmě nepřálo, ať je evidováno, jak hlasovali.

7. Byl schválen rozpočet na rok 2016. Součástí rozpočtu je vyčlenění finančních prostředků na splacení 3 úvěrů, které by měly být nahrazeny úvěrem novým, s nižší úrokovou sazbou, avšak v součtu o 5 mil. Kč vyšším.

8. Zjistili jsme, že od května 2015 město Bílovec platí 25 000 Kč/měsíčně fyzické osobě za tzv. PR. – napsání a zaslání článků na web města, do novin a dalších médií. I pro příští rok chtělo vedení města za tuto činnost vynakládat z veřejných zdrojů 300 000 Kč!!! Náš protinávrh na snížení této částky na 10 000 Kč/měsíčně byl podpořen a „prohlasován“ 8:7.

Bílovec je naše srdcovka  –  Vaše BC15.

 

10. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

10. zasedání Zastupitelstva města Bílovec trvalo cca 4 hodiny. Přinášíme Vám tentokrát tyto postřehy:

1. Ředitel bílovecké nemocnice  Ing. Kamil Mašík informoval o personálních změnách v představenstvu této společnosti, kdy v horizontu jednoho měsíce bude z představenstva odvolán právě on  a MUDr. Dagmar Palasová. Také informoval o petici zaměstnanců nemocnice požadující odvolání primářky MUDr Dagmar Palasové. Není to tak dávno, kdy před zastupiteli hovořil jen v samých superlativech.

2. Vzali jsme na vědomí koncepci využití bytového a nebytového fondu města. Byli jsme ujištěni, že každá jednotlivá investice bude vždy projednávána v Zastupitelstvu města. Tomu jsme moc rádi.

3. Co bude s Besedou? Opětovně nebyl předložen návrh na vyjádření se k obdržené nabídce na odkup této nemovitosti. Na druhou stranu byla zastupitelům zaslána vizuální dokumentace přestavby tohoto objektu. Zajímá Vás, kolik by město za takovouto rekonstrukci zaplatilo?

4. Byl nám předložen materiál, který mapuje objekty ve městě, které byly označeny jako nevzhledné. Tento materiál vzbudil v našich řadách velkou diskuzi. Uvidíme, co bude dál.

5. Zastupitelům města byl doručen dopis pana Sláčala, v němž  označuje Petra Klimka z nekalého ovlivňování při rozhodování zastupitelů. O co se jedná?

Na minulém zastupitelstvu nebyl Ing. Sláčalovi  schválen prodej pozemku p.č.2373/1  za cenu 408 Kč/m2. Petr Klimek vystoupil s názorem, že cena za takto lukrativní pozemek je příliš nízká a nabídka může být i spekulativní vzhledem k tomu, že se jedná o opravdu velký pozemek, kde může stát i více domů.  Pan Sláčal v dopise  uvádí, že jej Petr Klimek označil za spekulanta a ovlivnil tak hlasování zastupitelů. Petr Klimek se ohrazuje, že nenazval pana Sláčala spekulantem!!! Pan Mrva se důrazně postavil za to, že pan Klimek pana Sláčala za spekulanta označil.

Tak, milí občané, udělejte si obrázek sami. Posuďte, co kdo říká a co kdo slyší. Nutno ještě dodat, že dnes nebyl schválen prodej tohoto pozemku za cenu 586 Kč/m2 pro jiného zájemce. Jedná se o příjem peněz do rozpočtu města. Pan starosta Mrva řekl, že bude hlasovat proti tomuto prodeji, je to prý nemorální!  Ještě že máme tak morálního pana starostu, viďte 🙂 !

Přejeme Vám pěkné podzimní dny.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

Postřehy z 9. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

Vážení spoluobčané, sledovali jste on-line vysílání na webu města? Zaujalo Vás něco? Jak to vidíme.

K předloženému Programu 9. ZM jsme dali protinávrh vypustit dva body programu  – a to nový Zadávací řád města (veřejné zakázky) a Koncepce využití bytů a nebytových prostorů v majetku města s odůvodněním, že jde o důležité dokumenty, které si zaslouží, aby byly projednány samostatně na pracovní schůzce zastupitelů.
Návrh byl schválen.

1.  A máme tady první střídání – končí pan Ocásek a na jeho místo nastupuje MUDr, Kameníček.

2.    Upozornili jsme na to, že pan jednatel firmy SLUMBI s.r.o a zastupitel města Ing.Miroslav Brímusi již 3x nedodržel termín splnění úkolů uložených  Radou města. Domníváme se, že je obtížné přinutit pana jednatele k plnění svých povinností, když je členem zastupitelstva města a současné vedení jeho „hlas“ potřebuje  k prosazeni svých cílů.
A znovu se nám vrací otázka o střetu zajmu.

3.    Upozornili jsme zastupitele, že Finanční výbor nedoporučil navrhované zvýšení rozpočtu o 180 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců úřadu. V roce 2014 bylo skutečné čerpání 273 tis. Kč, což bylo 75% vyčleněné částky na rok 2014. Letos by se takto rozpočet navýšil celkově na 556 tis. Kč.
Nakonec bylo dle protinávrhu Ing. Římana schváleno navýšení o 90 tis. Kč.

4.    Po naší vyvolané diskuzi nebyl schválen prodej pozemku v lokalitě za Údolím Mladých. Jde o velký lukrativní pozemek a nabídnutá cena byla dle našeho názoru příliš nízká.
Město by se mělo v takovýchto případech chovat jako řádný hospodář.

5.    Projednávali jsme žádost o odkoupení Besedy, majetková komise i Finanční výbor prodej doporučil ke schválení, ale zatím nebylo rozhodnuto. Připravuje se projektová studie na rekonstrukci a využití budovy pro veřejnost, pro spolky, kluby apod.  Návrhová komise na podnět BC15 podala návrh, aby město alespoň zveřejnilo záměr nebo-li možnost odkupu Besedy. Neříkáme, že chceme 100% prodat, chceme zveřejnit jen záměr, kdy se nám dostanou i aktuální informace o projektech případných zájemců a hlavně ceně, kterou jsou ochotni za tuto budovu nabídnout. Následně v zářijovém zastupitelstvu jsme mohli porovnat nabízenou cenu jednotlivých zájemců se slibovanou koncepci využití a nutných investic.
Tento racionální návrh nebyl přijat.

6.    Dlouze se projednával pozemek u bývalého statku na Radotíně. Družstvo Olivion položilo do pozemku neoprávněně bez souhlasu majitele pozemku (Města Bilovec) a  stavebního povolení kanalizační přípojku, která není dodnes zkolaudovaná / zlegalizovana. Tím zároveň došlo k rozdělení pozemku na 2 části. V návrhu do ZM bylo předloženo schválit rozdělení pozemku na 2 stavební parcely a zároveň legalizovat přípojku. V roce 2014 byla na firmu podána žaloba na odstranění stavby. Novým vedeni města byla žaloba pozastavena. BC15 byla proti legalizování černé stavby, jenž zároveň pozemek města znehodnotila.
Bohužel návrh byl opozicí přijat.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

Naše postřehy z 8. mimořádného jednání Zastupitelstva města Bílovec.

1.    I když nesouhlasíme se zadlužováním města, tak jsme podpořili přijetí úvěru ve výši 13,5 mil. Kč při fixní úrokové sazbě 0,79%. Důvodem je několik faktů – bude doplacen jeden ze starších úvěrů ve výši 8,5 mil.Kč a existuje poslední příležitost obdržet dotaci z ROP Moravskoslezsko na rekonstrukci nádvoří zámku. Schválený úvěr bude využit právě na tuto rekonstrukci, ale také na vybudování hřiště a opravu kulturního domu v Bravinném, opravu jevištní techniky v Domě kultury v Bílovci a rekonstrukci vytápění v kině Radost. Jsme velmi rádi, že vedení města změnilo svůj postoj a nalezlo toto velmi dobré řešení!

2.    Hlasovali jsme pro již 3. změnu projektové dokumentace rekonstrukce ulice B. Němcové vedoucí k Integrovanému výjezdovému centru (IVC). Pan starosta nás  ústně ujistil, že má písemné vyjádření občanů bydlících na této komunikaci, že jsou s navrženým řešením již plně spokojeni a že nebudou blokovat stavební řízení.

3.    Velmi nás překvapilo, že v jednom z projednávaných bodů jsme byli vyzváni k aktivní diskusi a to přesto, že na posledním jednání Zastupitelstva města nám bylo sděleno, že by Zastupitelé měli především rozhodovat a ne diskutovat. Že by od minula změnilo vedení města názor a vnímalo jednání Zastupitelstva města jako setkání, kdy každý může nahlas vyjádřit svůj postoj k projednávané záležitosti? Protože teprve pak, na základě všech zjištěných skutečností, se člověk může věcně rozhodnout. Za tento posun máte od nás palec nahoru!

Vaše BC 15.

Postřehy ze 7. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

– Poprvé na zkoušku bylo přenášeno živým online videopřenosem. Sledovali jste?

– Sami jsme si zjistili informace, které nám nebyly poskytnuty, a požádali jsme o schválení finančního příspěvku GMK na letní tábor Království her a poznání. Všichni zastupitelé náš návrh podpořili.

– Co nového ve SLUMBI?  Valná hromada ještě nezasedala a již je na rejstříkovém soudu zveřejněna účetní uzávěrka za rok 2014, aniž byla projednána.  Zdá se Vám to nestandardní?  Nám také.

– Jsme potěšeni a poděkovali jsme, že většina našich připomínek byla zapracována do Programu rozvoje města.

– Podpořili jsme návrh na podání žádosti o dotaci a realizaci záměru rekonstrukce objektu kulturního domu v Bravinném a přilehlého sportoviště.

– Od  1. 7. 2015 bude ZŠ na Wolkerově ulici součástí ZŠ TGM jako  odloučené pracoviště této příspěvkové organizace

– 8 zastupitelů rozhodlo o investici ve výši 18 mil. Kč, přičemž město Bílovec zaplatí částku 9 mil. Kč. A co budeme za tyto milióny stavět? Šatny pro fotbalisty!

– A co zámek? Pro podání žádosti  o dotaci na rekonstrukci  nádvoří zámku těchto 8 zastupitelů ruku nezvedlo.  Dominantní kulturní památka Bílovce má smůlu!

– Zasedání zastupitelstva trvalo necelých 5 hodin. Petr Klimek nahlas vyjádřil údiv nad tím, že někteří zastupitelé jen mlčí, k ničemu neřeknou svůj názor, ani když jsou vyzváni. Pan starosta odpověděl:,,Jednání Zastupitelstva nejsou od toho, abychom diskutovali, ale abychom se věcně rozhodovali. “ A kde jinde se má tedy diskutovat?

– A ještě jedna prima zpráva na závěr. Tu sdělila paní místostarostka Burianová: ,, Kdo schválil ty budky na náměstí, ať si je vezme domů na zahradu. Jsou dobré tak pro chování bravků“

Další naše příspěvky a postřehy budou následovat.


Bílovecká patnáctka