Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022

Vážení přátelé,
zde jsou postřehy z 23. jednání ZM ze dne 22. 6.2022
👉 Jednání se účastnilo 11 zastupitelů, omluveni byli 4 ( S. Kováčiková, Z.Bulava, M. Kratochvíl, K. Klepáček).
👉 Ředitel Bílovecké nemocnice Ing. Zajíc podal zprávu o činnosti nemocnice a opravě odstavné plochy uvnitř areálu. Děkujeme.
👉 Schválili jsme závěrečný účet města i účetní uzávěrku, výsledky hospodaření příspěvkových organizací jsme vzali na vědomí.
👉 Schválili jsme rozpočtové opatření č. 10 i s doplněním, kterým jsme akceptovali dotaci na rekonstrukci ZŠ a MŠ Stará Ves a na Rekonstrukci tělocvičny ZŠ TGM.
👉 Osobností města Bílovce byl jmenován pan Zdeněk Pilich. Srdečně blahopřejeme!
👉 Prodali jsme zájemcům pozemky i projednali jednu změnu územního plánu.
👉 Poděkovali jsme paní Szotkowské a celému jejímu týmu za vedení Sociálního zařízení našeho města.
👉 Opoziční zastupitelé kritizovali některé osadní výbory, že nepíší zápisy, a tudíž o jejich činnosti nevědí.
👉 Proběhla diskuze na téma odpadového hospodářství a třídění dopadu. Nebudeme komentovat, že jeden pan zastupitel nevěděl, že nádoby na tříděný odpad jsou domácnostem poskytovány zdarma, jeden dokonce tvrdil, že jeho se třídění netýká.
👉 Přesto považujeme toto zasedání za konstruktivní, jasné a bez osobních invektiv.
☀ Přejeme vám klidné a zasloužené dny plné sluníčka a odpočinku.
Vaše BC 15 se těší na setkání s vámi. 💙
Bílovec je naše srdcovka.

Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 20.4.2022

Vážení přátelé,

přinášíme postřehy z 22. jednání ZM, které se uskutečnilo 20. dubna 2022.
👉 uctili jsme minutou ticha dva zesnulé, bývalé zastupitelé města Bílovce, MUDr. Aloise Širůčka a Ing. Milana Bzonka.
👉 vzali jsme na vědomí informace jednatele SLUMBI spol. s r.o. o fungování a plánech této městské společnosti.
👉 schválili jsme zprávu Městské policie, která hodnotila bezpečnostní situaci ve městě.
👉 vzali jsme na vědomí zprávy o hospodaření v lesích a odpadovém hospodářství ve městě.
👉 uzavřeli jsme smlouvy o nájmech bytů z důvodů zvláštního zřetele, dále pak darovací smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí, které jsou pro občany města důležité.
👉 nebylo přijato usnesení ve věci změny územního plánu a ve věci Informace o Bílovecké nemocnici.
👉 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7, které vyčleňuje prostředky na důležité investice a také například umožňuje žadatelům využít letos finanční částky, které nemohly být v loňské covidové době využity dle plánu – vraceli jsme ŠSK, Fotbalovému klubu, na provoz kina, hasičům, Svazu tělesně postižených. Jsme velmi zklamaní, že ani jeden opoziční zastupitel toto nepodpořil! Máme za to, že toto by občané měli vědět.
👉 v podnětech občanů byly vzneseny připomínky k autobusové zastávce a louži před Restaurací U Holubů, k nedodržování zákazu zastavení na žluté čáře a k průjezdu traktorů a těžké techniky přes město.
👉 dalším tématem pak byla dlouhá diskuze občanky s p. Mrvou ohledně benefičního koncertu pro Ukrajinu, do které se následně zapojilo více zastupitelů. Pro bližší informace doporučujeme shlédnout záznam této diskuze.
👉 zlaté Bludišťáky získávají tentokrát p. Klepáček, který odešel z jednání se slovy: ,,Toto poslouchat nebudu“, v reakci na paní, která přišla na ZM diskutovat. A druhým vítězem je p. Burianová, která se obořila na radního M. Krchňáka, že není jeho kolegyně a nedovolila mu doříct svůj příspěvek. I tak může vypadat demokracie v praxi 🤷‍♂️
Přejeme všem občanům jasnou mysl a nebojte se vyjádřit svůj názor.
BC 15 se nechová arogantně a váš názor nás zajímá!

Bílovec je naše srdcovka 💙
Vaše BC15

Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 30.3.2022

Vážení přátelé,
Postřehy z mimořádného zasedání ZM z 30.3.2022
👉 na programu byl jediný bod, který se týkal návrhu na výrazné navýšení podílu města na realizaci investičního projektu “Rekonstrukce a modernizace sportoviště ŠSK Bílovec“ v celkové výši 4 859 616 Kč (původní výše podílu města schválená ZM byla 3 miliony Kč)
👉 ZM tuto žádost neschválilo právě z důvodu výrazného navýšení celkových předpokládaných nákladů (a tím pádem vlastního podílu města)
👉 zastupitelé za Bíloveckou 15 tento návrh na navýšení nákladů na projekt nepodpořili
👉 dáváme přednost vyčlenění finančních prostředků na jiné, podle nás potřebnější investiční akce (střecha haly ZŠ Komenského, opravy a rekonstrukce ve školách, nutné rekonstrukce kanalizací, a další)
👉 za posledních 9 let bylo městem investováno do sportovního areálu více než 28 milionů Kč
👉vážíme si činnosti této volnočasové organizace, ale po výrazném navýšení nákladů nám nepřijde přijetí dotace za těchto podmínek jako výhodné. Pravidla a podíl města byl na tento projekt jasně nastaven.
👉 Opozice má jiný názor, což je samozřejmě v pořádku. My ale máme za to, že mnohdy osobní útoky a nevhodná rétorika některých zastupitelů již hraničí se základní slušností.
👉 Ale názor si udělejte sami – odkaz na kompletní debatu můžete sledovat zde – https://live.publicstream.cz/…/21-zasedani…
Jsme tady pro Vás.
Vaše BC15 💙

Postřehy z 20. zasedání Zastupitelstva města Bílovec ze dne 23. 2. 2022

Vážení přátelé,
přinášíme stručné postřehy z 20. zasedání ZM ze dne 23. 2. 2022
👉 vyjádřili jsme podporu ukrajinskému lidu
👉 ředitel Bílovecké nemocnice sdělil nejdůležitější informace ohledně fungování všech oddělení
👉 v podnětech občanů p. Kováčiková opět litovala toho, že za hřbitovem nestojí Indoorpark Plopsa. My si stále myslíme, že to bylo správné rozhodnutí!
👉 Projednali jsme vyhodnocení investičních akcí, dotací i stavu bytového fondu a péče o něj v Bílovci
👉 zájemcům jsme prodali pozemky, ale neprodali jsme pozemek na ulici Vrchlického (nabízená cena za celek byla nízká). Pozemky budou nabídnuty k odprodeji po jednotlivých částech
👉 schválili jsme občanům dotaci na obnovu objektů MPZ i v rámci kotlíkových dotací
👉 opakoval se evergreen ohledně usnesení Kontrolního výboru. Výsledek kontroly opět nereagoval na vysvětlení kontrolované osoby, a tak návrh usnesení nebyl schválen
👉 30 000 Kč jako mimořádný dar obdrží ŠSK na pořádání mistrovství ČR ve volejbale žákyň
👉 v Lubojatech se otevírá na novém místě pobočka Pošta Partner
👉 byla schválena změna rozpočtu č. 3, která umožní realizovat mnoho investičních akcí – např. vybudování lapidária, vyměníme dveře v kině Radost, opravíme více bytů, postavíme nové kontejnerové stání u Pošty aj.
Bílovec je naše srdcovka a jsme připraveni slušně a s pokorou krášlit naše město společně se všemi, kteří o to stojí.
Přejeme Vám krásné jaro.
Vaše BC15 💙

Postřehy z 19. zasedání Zastupitelstva města Bílovec ze dne 15. 12. 2021

👉 novým zastupitelem města po panu Petru Nastálkovi stal Ing. Zbyněk Bulava. Blahopřejeme!
👉 jednatelem SLUMBI byly sděleny informace týkající se změn a fungování společnosti, zazněly vize do budoucna a náměty na další spolupráci s městem Bílovec.
👉 bílovecké nemocnici jsme vyslovili srdečné poděkování za fungování v této nelehké době.
👉 neschválili jsme návrh usnesení Kontrolního výboru. První úkol byl nadbytečný, neboť jeho zadání již městský úřad dávno plní. Druhý úkol se týkal kontroly realizace naučných stezek, které p. Kováčiková označila za nešťastné. Domníváme se, že nešťastný je tady někdo jiný!
👉 byly vydány dvě obecně závazné vyhlášky, obě se týkají odpadového hospodářství. Poplatek za svoz a likvidaci odpadu se na příští rok nemění.
👉 jednalo se o pozemcích, některé jsme prodali, jiné nikoliv. Proběhla diskuze ohledně minimálních cen určených znaleckými posudky. Město se musí chovat jako správný hospodář a pokud chce prodávat pozemky pod cenou, musí zastupitelé své rozhodnutí řádně obhájit, aby jejich rozhodnutí bylo v souladu se zákonem o obcích.
👉 asi nejdůležitějším bodem byl návrh Rozpočtu města na rok 2022, který byl schválen.
🎄🎁

Přejeme všem šťastné a veselé Vánoce a v novém roce chceme krášlit a spravovat naše město společně se všemi, kteří jej mají opravdu rádi.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15
💙

Postřehy z 18. zasedání Zastupitelstva města.

Vážení spoluobčané, přátelé, tentokrát zmíníme jen pár faktů z celého jednání.

Zastupitelstvu města bylo předloženo celkem 33 návrhů usnesení a všechna byla přijata. I když rozpočtová opatření měla namále a muselo se hlasovat po jednotlivých návrzích
Občané budou mít opět možnost žádat o dotaci na opravy domů v MPZ a přilehlých oblastech, na výměnu zastaralých kotlů, a ve čtyřech místních částech na výstavbu domácích ČOV
– Stavební pozemky na Vrchlického ulici nakonec nebyly prodány. Vítězný zájemce výběrového řízení nakonec nepodepsal městem připravenou smlouvu, a požadoval nestandardní úpravy smlouvy. Je s podivem, jak dva opoziční zastupitelé nestojí na straně města a dokáží věřit člověku, kterého vidí a slyší poprvé. No nic, ještěže většina zastupitelů hájí práva a zájmy města
– Čestným občanem města byl zvolen pan Zdeněk Kuchta, dlouholetý kronikář města a autor knih o historii Bílovce. Srdečně blahopřejeme!
– Byla schválena aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny Bílovec na léta 2021-2024
– Vyčlenili jsme peníze (více jak 5 milionů) na opravy na ZŠ Komenského – především dokončení oprav kanalizace a sociálních zařízení

Více se dozvíte v záznamu ze zasedání.

Pokud Vás cokoliv zajímá, pište , volejte, jsme tady pro Vás.

Děkujeme, že jste s námi.
Bílovec je naše srdcovka

Postřehy ze 17. zasedání ZM Bílovce konaného dne 23. června 2021.

Vážení přátelé,
přinášíme Vám postřehy ze 17 zasedání Zastupitelstva města ze dne 23. června 2021.

  • schválili jsme závěrečný účet města, vzali na vědomí zprávy o hospodaření našich příspěvkových organizací i SLUMBI s r.o.
  • nový jednatel SLUMBI s.r.o., p. Dalibor Andree stručně představil zastupitelům svou vizi vedení této společnosti
  • schválili jsme pravidla pro podávání návrhů v rámci Participativního rozpočtu
  • byly schváleny kupní smlouvy na prodej několika pozemků, určených převážně na výstavbu
  • opět jsme finančně podpořili projekty z Dotačního programu na obnovu objektů v MPZ Bílovec
  • osadní výbor v místní části Stará Ves opouští pan Stanislav Sýkora, nahradí jej pan Květoslav Klepáček. Panu Sýkorovi děkujeme za spolupráci.
  • bylo přijato Rozpočtové opatření č. 5, v rámci kterého jsme například schválili dar Bílovecké nemocnici ve výši 200 tis. Kč na péči o vzhled areálu nemocnice
  • Školnímu sportovnímu klubu byly navýšeny dotace na zbytek roku ve výši cca třičtvrtě milionu korun
  • pokud máte zájem, možná stojí za shlédnutí diskuze na téma statika domů a bydlení v něm. Soudní znalec nepřesvědčil 3 zastupitele, kteří chtěli prodloužit pobyt rodiny s dětmi v nebezpečném, staticky narušeném domě. Počkejte si na záznam a udělejte si úsudek sami. Jsme moc rádi, že v pondělí 28.6. ona rodina po dlouhém jednání přijala náhradní bydlení, které jí Rada města nabídla, a nebezpečný dům bude vystěhován.

Mějte krásné léto  a neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Vaše BC15


Bílovecká patnáctka