Skip to content

logoBC15_80_79Názory občanů.

Názory občanů Bílovce a místních části.

DEMAGOG.

Demagog je člověk, který je nadán schopností smíchat lež s pravdou a cíleně zmanipulovat svého posluchače, nebo čtenáře. Navíc dovede obvykle vše proložit řadou květnatých slov a slibů. Proto je demagog nebezpečný zejména v politice, kde může zmanipulovat lidi k nepředloženým postojům. Takovéto postavy najdeme nejenom ve „vysoké“ politice, ale i v té „malé“. Stači si přečíst úvodníky Zpravodaje města, nebo sledovat průběh zasedání Zastupitelstva.

Demagogie se objevila jako nový prvek po volbách v roce 2014, navíc obohacená o aroganci. Tento stav by se dal vyjádřit větou: „Já mám funkci, já mám proto pravdu a ty neotravuj.“ Stačí si připomenout, jak Rada města ignorovala většinový názor zastupitelstva v případě konkurzů, nebo názor občanů ve věci referenda o zábavném parku na Ostravské ulici.

Blíží se volby a zvažme dobře, komu dáme svůj hlas! Demagog by to být neměl.

Z. Kuchta

Vážení spoluobčané, vážení přátelé, k procesu výběru členů konkurzní komise přidáváme další příspěvek, tentokrát jednoho z pedagogů ZŠ TGM Bílovec.

Vážení zastupitelé,

dovolte mi, abych jako pedagog TGM reagovala na informaci ohledně složení konkursní komise, která bude zasedat při konkursním řízení na obsazení pracovního místa ředitele organizace Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

Na základě žádosti Městského úřadu ze dne 7.6.2018 proběhly na naší škole dne 19.6.2018 volby člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků. Celkem hlasovalo 32 pedagogů, což je nadpoloviční většina pedagogického sboru. Za člena konkursní komise byla zvolena v řádném hlasování Mgr. Renáta Fialová s počtem 19 hlasů.

Následně nám bylo oznámeno, že paní Mgr. Renáta Fialová nebyla Radou města jmenována za člena konkursní komise, přestože byla pedagogickým sborem navržena. Rada města tedy nerespektovala výsledky demokratické volby zástupce pedagogů a opět dala najevo, že jí absolutně nezáleží na názoru zaměstnanců, kteří ve škole pracují. Znovu se jedná o autoritativní, osobně zaměřený akt bez ohledu na postoj nás, pedagogů TGM.

S pozdravem
Ing. Irena Meluzinová
V Bílovci, 2.7.2018

Souhlasím se zveřejněním výše uvedeného textu na vašich webových stránkách i facebooku.

Veřejná výzva.

Pane radní Nossku,
Rada města Bílovce rozhodla dne 4. 6. 2018 o vypsání opakovaného konkursu na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace.

V souladu se zákonem jsem tedy byla 7. 6. 2018 vyzvána Městem Bílovec, abych sdělila jméno pedagoga, který bude v konkursní komisi zastupovat pedagogický sbor.
Dne 19. 6. 2018 proběhly na ZŠ TGM demokratické volby tohoto zástupce. Do voleb byli navrženi tři kandidáti a zúčastnilo se jich celkem 32 členů pedagogického sboru.
Byla jsem navržena jako jeden z kandidátů a ve volbách jsem získala 60 % hlasů.

I přesto, že jsem byla vybrána nezpochybnitelně demokratickou procedurou, bez jakékoliv manipulace a nátlaku, obdržela jsem dne 25. 6. 2018 od Rady města dopis, ve kterém mi bylo oznámeno, že mne radní odmítli jmenovat členem konkursní komise.

Přestože po právní i lidské stránce není žádný důvod mé zvolení do konkursní komise blokovat, rozhodla jsem se v zájmu stability školy z komise odstoupit.

Vás pane Nossku, vyzývám, abyste učinil totéž. Pouze takto společně zajistíme, že konkurs a jeho výsledek nebude nyní ani někdy v budoucnu zpochybňován a napadán. Žádám vás proto, abyste se vzdal své funkce předsedy konkursní komise, do které jste byl Radou města opět jmenován.

Obsah tohoto dopisu bude zveřejněn.

S pozdravem
Mgr. Renáta Fialová
V Bílovci 30. 6. 2018


Vážení přátelé, na požádání zveřejňujeme a plně se s obsahem dopisu ztotožňujeme.
Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Vážení zastupitelé, posílám vám text dopisu, který jsem 25. 6. 2018 odeslala panu starostovi.
S pozdravem Renáta Fialová.

Mgr. Pavel Mrva
starosta Město Bílovec Slezské náměstí 1 743 01 Bílovec

Výzva k veřejné omluvě

Pane starosto,
dne 17. 4. 2018 jste se na veřejné schůzi Zastupitelstva města Bílovce dopustil následujícího výroku:

„… v roce 2014, potažmo 2015 jsme v hrůze zjistili, že … kotelna je v havarijním stavu a hrozí zavření školy, protože nebylo čím topit a byla bez revize…“ – minuta 1:05:15 až 1:05:35 záznamu z jednání, doslovná citace, záznam v elektronické podobě je uložen a k dispozici.

Tato vámi veřejně sdělená informace byla nepravdivá, což dokazuje přiložené potvrzení firmy Vaetherm o platnosti provedených revizí. O této skutečnosti jste navíc jako zástupce zřizovatele musel být informován, neboť jinak byste se z titulu své funkce dopouštěl trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti dle § 273 zákona č. 40/2009, trestní zákoník, v platném znění.

Jako ředitelka školy ZŠ TGM jsem po vašem veřejně proneseném výroku byla opakovaně oslovena, abych situaci vysvětlila. Ve veřejnosti tak byl vámi úmyslně navozen nepravdivý dojem, že jsem svou nečinností ohrozila provoz školy a bezpečnost dětí (možno svědecky doložit). Tímto vaším výrokem se cítím poškozena na svých osobnostních právech, chráněných § 81 nového občanského zákoníku.

Svůj výrok jste pronesl na veřejném zastupitelstvu, před svědky a do veřejně přístupného záznamu, čímž jste se dopustil trestného činu pomluvy, viz § 184 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění.

Od podání trestního oznámení jsem ochotna ustoupit, pokud zveřejníte v zářijovém vydání Bíloveckého zpravodaje na vlastní náklady celostránkový inzerát následujícího znění:
Já, starosta města Bílovec, Pavel Mrva jsem se na veřejném zasedání zastupitelstva dne 17. 4. 2018 dopustil nepravdivého výroku, že kotelna Základní školy T. G. Masaryka neměla v letech 2014-2015 platné revize, čímž hrozilo zavření školy. Toto sdělení nebylo pravdivé a ředitelce školy Mgr. Renátě Fialové se za ně tímto omlouvám.

Text bude čitelný, umístěný uprostřed strany, velikost písma minimálně 24, barva černá, font Times New Roman. Pokud mé výzvě nebude vyhověno požadovaným způsobem, budu se písemné omluvy domáhat soudní cestou.

Text této výzvy bude zveřejněn.

S pozdravem Mgr. Renáta Fialová
V Bílovci 24. 6. 2018

Vážení zastupitelé,

v příloze vám zasílám dopis týkající se období od možnosti vyhlášení konkurzů na ředitelky obou základních škol po poslední zasedání zastupitelstva. Dopis vyjadřuje můj názor a pohled pedagoga Základní školy a Mateřské školy T.G.Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace na celou situaci.

Zároveň tímto souhlasím s uveřejněním dopisu na vašich webových stránkách i facebooku.

S pozdravem

Ing. Irena Meluzinová

 

V Bílovci, 25. 6. 2018

Vážení zastupitelé,
dovolte mi, abych se také vyjádřila k náročnému a vyčerpávajícímu období, tedy době od možného vyhlášení konkurzu na ředitelky obou základních škol v Bílovci až po poslední zasedání zastupitelstva.

V lednu 2018 se začalo mluvit o možnosti vyhlášení konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitele základních škol v Bílovci. Budu se nyní soustředit na Základní školu a Mateřskou školu T. G. Masaryka v Bílovci, jejímž jsem zaměstnancem. Není divu, že nás, pedagogy, tato věc zarazila, protože práce paní Mgr. Fialové byla velmi pozitivně hodnocena nejen v oblasti řízení školy, ale také v oblasti vzdělávání žáků naší školy. Rovněž inspekční zpráva ze dne 14. 12. 2015 označila za silnou stránku školy právě řízení školy, dobrou komunikaci a spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, zkušený pedagogický sbor. Neměli jsme tedy pocit, že by škola nefungovala, naopak, paní ředitelka pro nás byla významným motivačním činitelem a díky ní na škole panovalo velmi pozitivní klima. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli napsat petici jako projev nesouhlasu s vyhlášením konkurzu, který Rada města může, avšak nemusí vyhlásit – smlouva mohla být ředitelkám po šestiletém funkčním období automaticky prodloužena. Dne 15. 2. 2018 jsme na zastupitelstvu jako zástupci pedagogického sboru petici předložili s žádostí, aby Rada města přehodnotila svůj záměr konkurz vyhlásit. Rovněž zastupitelstvo Radě města doporučilo, aby konkurz nevyhlašovala. Nechyběla ani žádost nevyhlašovat konkurz ze strany Sdružení rodičů.

Výsledek? Náš nesouhlas byl označen za hysterii a ke Dni učitelů jsme dostali dáreček v podobě odvolání paní ředitelky z vedoucího pracovního místa ředitele organizace Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, příspěvková organizace ke dni 31. 07. 2018, a tím pádem také rozhodnutí o konání konkurzu. Fakt, že petice byla sepsána dobrovolně a paní ředitelka Mgr. Fialová se na jejím vzniku nepodílela, někteří radní stále odmítají pochopit, protože si ani ve snu neumějí představit, že by se za ně jejich zaměstnanci byli ochotní takto postavit.

Dne 17. 4. 2018 se konalo další zastupitelstvo, opět jsme byli přítomni a celé dění sledovali. Diskuze ohledně konkurzů trvala téměř dvě hodiny, byly zmíněny články ve zpravodaji v podobě osobních útoků pana starosty na paní ředitelku a panu Mgr. Nosskovi bylo dokázáno, že nabízel pozici dvěma zaměstnancům naší školy ještě před vyhlášením konkursního řízení.

A opět výsledek? Přes všechny uvedené skutečnosti a dokonce i písemný požadavek některých zastupitelů přehodnotit jmenované členy konkursní komise zůstal předsedou pan Mgr. Nossek, kterého paní ředitelka Mgr. Fialová před šesti lety vystřídala ve funkci.

Dne 4. 6. 2018 se konalo konkursní řízení, na kterém naše paní ředitelka oznámila, že se konkurzu nezúčastní. Naprosto rozumím jejímu rozhodnutí, ale je mi líto, že naše škola přijde o tak vynikající ředitelku, která škole věnovala tolik energie, úsilí a času nad rámec svých povinností. Velmi mě mrzí, že takto nejen rodiče a děti, ale i my pedagogové ztrácíme člověka, který jednal lidsky, spravedlivě a díky kterému byla naše práce zároveň radostí.
Z mého pohledu je škola nyní destabilizována jen díky osobním antipatiím, aroganci a nerespektování názoru ani rodičů, ani nás, pedagogů. A to si naše škola nezasloužila.

Ing. Irena MeluzinováBílovecká patnáctka