Skip to content

Vážení spoluobčané, Radě města Bílovce byl zaslán otevřený dopis, který byl dán na vědomí všem zastupitelům. Se souhlasem autorky otevřeného dopisu zveřejňujeme.

Otevřený dopis Radě města Bílovec.
V Bílovci 19. 6. 2018.

Vážení radní našeho města,
dovolte mi vyjádřit znepokojení nad realitou, která nastala po vyhlášení konkurzu na manažerské pozice ředitelů/ek bíloveckých ZŠ. Veřejně projevuji nesouhlas s tím, jakým způsobem jste se z pozice radních k tomuto legitimnímu kroku postavili v období po vyhlášení konkurzu, tj. v období jeho přípravy a realizace měsíce duben – červen 2018.

Zákonný postoj většinového počtu radních o nezbytnosti obhájení pozice stávajících ředitelek, které byly zřizovatelem za svou šestiletou činnost veřejně i mediálně pozitivně hodnoceny, nebyl v dubnu na veřejném jednání ZM prolomen ani sdělenými skutečnostmi a dále nastavenou diskuzí mezi zastupiteli navzájem. Ve světle faktů bylo zastupiteli poukázáno na zřizovatelem nevhodně zvolené členy konkurzní komise, jimiž byli zvoleni Mgr. Norbert Nossek předsedou konkurzní komise a MUDr. Václav Kameníček členem komise. Již v dubnu byl veřejně zastupiteli podán návrh na zvážení jmenování těchto dvou zastupitelů do pozice členů konkurzní komise a důvody k tomuto požadavku byly formulovány.

MUDr. Václav Kameníček je v oblasti školství osobností, která se do té doby aktivně z pozice zastupitele nezajímala o prostředí a fungování škol, či manažerskou práci ředitelek. Pro pozici předsedy konkurzní komise je důležitá schopnost a dovednost rozhodovat se nestranně, především zdržet se při výkonu své činnosti všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Mgr. N. Nossek byl v dubnu čestným prohlášením dvou pedagogů ZŠ TGM označen za osobu nabízející pozici ředitele školy ještě v době před vyhlášením konkurzu. Pobídkou pozice ředitelky ZŠ TGM jiným pedagogům téže školy v listopadu 2017 a dále v lednu 2018 narušil důvěru v nestrannost své osoby. Na základě uvedeného lze se domnívat, že vedle zájmu veřejného projevil tak v plánovaném konkurzním řízení zájmy osobní, i když svou následnou reakcí označil čestná prohlášení za nesmyslná, tedy nepravdivá. Znevážil tak další dvě osoby školy, které jsou na vedoucích pracovních pozicích, a jsou zodpovědnými a váženými pedagogy.

Je veřejně známo, že zastupitelé BC 15 odeslali dne 3. 5. 2018 otevřený dopis RM BC, ve kterém znovu žádají přehodnocení jmenovaných členů konkurzní komise zřizovatelem, tj. předsedy komise Mgr. N. Nosska a člena komise MUDr. V. Kameníčka. Svůj požadavek v dopise dostatečně a jasně zdůvodnili uvedením skutečností z února i dubna 2018, což také dokládají záznamy z veřejných jednání. Přesto jejich požadavek nebyl Vámi akceptován.

Dodržování právnických norem i využívání zákonem daných kompetencí je bezpochyby základním faktorem Vašeho jednání a rozhodování v záležitostech nejen aktuálního dění, ale také v záležitostech ovlivňujících budoucnost města v různých rezortech.

Pro volící občany našeho města je především zodpovědné, nestranné a respektující chování zvolených zastupitelů základem jim vložené důvěry. Důvěry, že naše město povedou ruku v ruce s hodnotami objektivity, spolupráce a otevřenosti pro svobodný projev i tisk.

Tento dopis bude zaslán také zastupitelům Města Bílovce.
Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

KVALITA ŽIVOTA V BÍLOVCI aneb JAK NÁS VIDÍ NEZÁVISLÍ POZOROVATELÉ?

Vážení přátelé,
dovolujeme si stručně reagovat na nový projekt Obce v datech, který hodnotí kvalitu života v jednotlivých místech ČR.

Bílovec byl zařazen na 122. místo ze 206 sledovaných měst – index kvality života byl stanoven na 4,6 (na stupnici 0-10, kde 10 je maximum).
V rámci MS kraje je Bílovec na 4. místě ze 22 sledovaných měst.

Je vidět, že Bílovec na tom určitě není úplně špatně, nicméně vždy je prostor ke zlepšení.
Některé věci se dají ovlivnit více, některé méně – záleží ale na každém z nás, jak je schopen a ochoten přispět k tomu, aby byl Bílovec lepším místem pro život.

My z Bílovecké 15 budeme vždy podporovat a činit kroky k tomu, aby to tak bylo a vždy budeme stát na Vaší straně.

Napište nám, v čem vidíte silné a slabé stránky Bílovce Vy.

Uvědomujeme si, že žádný výzkumný projekt tohoto typu nemůže být 100% objektivní, nicméně silní partneři stojící za tímto projektem mu zcela jistě dávají punc jisté důvěryhodnosti.
Projekt má za cíl výhledově opakovat vyhodnocování jednotlivých sledovaných parametrů a aktualizaci indexu, potažmo žebříčku.

Stručně o projektu:
– hlavním konzultačním partnerem projektu, který ověřuje všechna data, je renomovaná auditorská společnost Deloitte Česká republika
– partnerem projektu je Skupina ČEZ
– v projektu se sledují obce s rozšířenou působností
– nejlepším místem pro život v ČR byly určeny Říčany, prvenství v rámci MS kraje si pak odnesl Frýdlant nad Ostravicí
– projekt hodnotí kvalitu života ve 3 hlavních oblastech
– zdraví a životní prostředí (dostupnost zdravotní péče, zdravotní stav obyvatelstva a životní prostředí)
– materiální zabezpečení a vzdělání (zaměstnanost, ekonomická úroveň a vzdělání)
– vztahy a služby (dostupnost služeb, doprava, bezpečnost, aktivita a pohyb občanů)

Další podrobnosti o celém projektu můžete nalézt na stránkách projektu www.obcevdatech.cz

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Focení s Bíloveckou 15.

Vážení přátelé, ve čtvrtek 21.6.2018 chceme vytvořit několik společných fotek.
Nechceme ale pouze „oficiální“ předvolební fotografie BC 15, a proto chceme pozvat všechny přátele, známé, podporovatele, a rodinné příslušníky – přijďte nás podpořit a vyfotit se s námi.

Pojďme do toho společně, Bílovec to potřebuje!

Sejdeme se ve čtvrtek 21.6.2018 v 17:30 hodin u DDM.
Těšíme se na Vás.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Naše odpovědi na čtvrtou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co byste vzkázali a doporučili budoucím zastupitelům?

Mgr. Renata Mikolašová</strong>
Nikdy nedovolte, aby vás strach z prohry vyřadil ze hry! Vyslechněte občany, nebojte se opačných návrhů – mohou vám ukázat jiný pohled a dát zároveň novou naději pro různá rozhodnutí.

>Pavel Ulman
Budoucím zastupitelům bych vzkázal, aby víc naslouchali občanům a nechtěli si hrát na politiky. Je potřeba si uvědomit, že ne vždy musí být nejlepší to, co chci já.

Zbyněk Bajnar
Ne jen novým zastupitelům chci vzkázat, Bílovec a okolí bude takové, jak budeme chtít a jak si ho uděláme!

Mgr. Ivo Melecký
Budoucím zastupitelům přeji, aby nemuseli pravidelně slýchávat připomínky k tomu, jak to někdo dělal špatně, ale aby konečně nastalo období férového jednání a vzájemné spolupráce.

Petr Klimek
Aby lépe naslouchali občanům a aby jejich motivací pro práci ve prospěch našeho města nebyly osobní zájmy, ale morální integrita a konkrétní vize lepšího Bílovce.

Naše odpovědi na třetí otázku do Bíloveckého zpravodaje – Co se podle Vás povedlo/nepovedlo?

Mgr. Renata Mikolašová
Povedlo se naše město názorově několikrát tvrdě rozdělit, což vůbec nepovažuji za pozitivum.

Pavel Ulman
Pozitivně lze hodnotit zřízení služby senior taxi, která by měla našim starším spoluobčanům usnadnit cestování do Bílovce.

Zbyněk Bajnar
Jak říká pan starosta, žijeme v období blahobytu. A zde vidím kámen úrazu – město si nevytváří rezervy, neinvestuje do budoucích příjmů a spíše se zbytečně zbavuje majetku. Ano, šetříme na úrocích, pojistkách. Na straně druhé zvedáme mandatorní výdaje, bezhlavě rozdáváme všem. Je toto chování řádného hospodáře?

Mgr. Ivo Melecký
Protože jsem sám velmi aktivním členem v oblasti kultury, tak mě osobně mrzí, že se nepodařilo sladit organizaci kulturního dění na celoměstské úrovni ve spolupráci vedení města se všemi aktivními spolky a organizacemi.

Petr Klimek
V investiční oblasti se podařilo dokončit rozpracované investiční akce – např. Integrované záchranné centrum, knihovnu, nádvoří zámku či hřiště v Bravinném. Bohužel se také podařilo výrazně navýšit mandatorní výdaje a znechutit práci pro město velké spoustě lidí.

Naše odpovědi na druhou otázku do Bíloveckého zpravodaje – Jak hodnotíte svůj přínos pro rozvoj města ve volebním období 2014 – 2018?

Mgr. Renata Mikolašová
Jako zástupce Bílovecké 15 jsem od voličů získala 944 hlasů a byla to velká výzva. Chtěla jsem pracovat v Redakční radě zpravodaje, ale Rada města mě neschválila. Pak už jsem se do žádných komisí a výborů raději nehlásila a práci pro město jsem soustředila do mnoha obřadů, moderovala jsem řadu akcí a podpořila smysluplné projekty.

Pavel Ulman
Jako zástupce místní části se snažím, aby tyto nebyly ve vztahu k rozpočtu a k zájmu vedení města opomíjeny. Proto třeba nemohu souhlasit s nepřehlednou situací ohledně výstavby Společenského centra v Lubojatech, Jako dobrovolný hasič a předseda OV pravidelně připravujeme pro občany nejen naší vesnice různé akce a zajímavá setkání.

Zbyněk Bajnar
Mě, Bílovecké 15-ce, se povedlo tlumit megalomanské představy, věcně diskutovat a nastavovat jiný úhel pohledu zkušeností těm, kteří chtěli naslouchat a hlasovat pro Bílovec.

Mgr. Ivo Melecký
Mě, Bílovecké 15-ce se dařilo podporovat činnosti v oblasti aktivního kulturního a sportovního vyžití občanů.

Petr Klimek
Mě, Bílovecké 15 se podařilo zvýšit informovanost občanů o dění v našem městě. Výsledkem jejich následné aktivity tak byla např.realizace obnovy nádvoří zámku, kterou původně vedení města realizovat nechtělo nebo zabránění výstavbě megalomanského zábavního centra vedle městského hřbitova. Také se podařilo být konstruktivní a velmi korektní opozicí.


Bílovecká patnáctka