Skip to content

Volební program pro rok 2010 – 2014. logoBC100X100

Hospodaření města

 • podpořit podnikání místních občanů, z jejichž činnosti plynou finanční prostředky do rozpočtu města a zvýšení pracovních příležitostí pro občany města
 • zlepšit spolupráci s osadními výbory, navýšit rozpočet, se kterým mohou osadní
  výbory ročně disponovat, umožnit přesun finančních prostředků do následujícího roku
 • získat evropské, státní a krajské dotace na rozvoj města
 • zvýšit informovanost občanů o veřejných zakázkách a zkvalitnit dohled nad prováděním
  investičních akcí ve městě
 • vymáhat razantněji a důsledněji dlužné částky za nájemné, svoz komunálního odpadu
  a jiné poplatky městu

Rozvoj města

 • urychlit dostavbu cyklostezky v celém úseku Staré Vsi, včetně napojení na silnici od Střelnice, zasadit se o výstavbu dalších cyklostezek v mikroregionu Bílovecko
 • opravit rychleji místní komunikace
 • vyřešit parkování na Radotíně a v dalších problematických obytných zónách ve městě
 • vybudovat chodník ke hřbitovu ve Výškovicích
 • pokusit se najít rezervu v rozpočtu na vybudování krytého bazénu a jeho provoz
 • umožnit spoluobčanům vyjádřit se k důležitým investičním akcím pomocí anket nebo referenda
 • zviditelnit práci komisí

Sociální politika

 • vyjít vstříc potřebám mladých rodin – vyřešit nedostatek míst v mateřských školách, dětské hřiště na Radotíně, obnova dětských hřišť
 • podpořit seniory v jejich aktivitách
 • nadále posilovat vstřícný přístup pracovníků odborů města k občanům
 • více zapojit žadatele o sociální dávky do veřejně prospěšných prací
 • podporovat rodiny se zdravotně postiženými  dětmi

Školství a sport

 • napomáhat činnosti zařízení, klubů a sdružení občanů na území města a spádových obcí, při práci s mládeží
 • zachovat malotřídní základní a mateřské školy ve spádových obcích
 • usilovat o vybudování víceúčelového hřiště v areálu školy na Komenského ulici jako součást sportovně relaxačního centra města
 • podporovat sportovní aktivity jednotlivců a skupin, jejichž úspěšnost přesahuje hranice města
 • snažit se o zachování základní školy praktické na Wolkerově ulici

Kultura a cestovní ruch

 • využít dotací EU a státu při opravách, obnovení a užívání bíloveckého zámku
 • oživit náměstí – dát více příležitostí místním zájmovým skupinám a sdružením, které město Bílovec finančně podporuje, umožnit umístění předzahrádek, atd.
 • podpořit pravidelné akce v areálu zámku a letního kina
 • zajistit více příležitostí pro vyžití mládeže

 Životní prostředí a veřejný pořádek

 • přísně postihovat vandalismus a znečišťování města
 • zpřísnit kontroly veřejných prostranství, parků a autobusových zastávek
 • dbát na dodržování obecních zákonů a vyhlášek
 • rozšiřovat trend třídění domovního odpadu, zajistit více osvěty, což následně přinese
 • více finančních prostředků do rozpočtu města
 • zvýšit bezpečnost ve městě i ve spádových obcích důslednější kontrolou městskou policií a kontrolou rizikových lokalit

Bílovecká patnáctka