Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 3. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 12. 12. 2017.

1. První polovina zasedání by se dala nazvat Mlčení jehňátek. One man show starosty Mrvy jistě nejlépe vyzní na záznamu vysílání.

2. Diskutovali jsme nad novým nemalým navýšením finančního ocenění zastupitelů, radních, členů komisí a výborů. Zajímá Vás, na kolik si takový radní, zastupitel nebo předseda komise přijde?

3. Strategický Plán na rozvoj města v letech 2018 – 2027 má svůj řídící výbor- předsedou je P. Mrva, členy jsou M. Brímus, S.Kováčiková, M.Kratochvíl, N.Nossek, R.Surák ( tato jména již byla dána). Dále byl za BC 15 zvolen Z. Bajnar, I.Jahnovou navrhla místostarostka Kováčiková, lichý počet členů doplnil R. Říman.

4. Byl schválen rozpočet města na rok 2018.

5. Jak reagovalo vedení města na petici ohledně vyhlášení referenda se podívejte sami.

6. Všem zastupitelům byl 3.12.2017 doručen Otevřený dopis ohledně záměru Rady města prodat pozemek za hřbitovem. Starosta města byl autory dopisu vyzván, aby se k celé situaci vyjádřil. Jak a jakým způsobem tak učinil, posuďte sami. Nutno podotknout, že někteří přítomní opustili při jeho slovech jednací místnost.

Na dotaz p.Klimka, kdo má o danou lokalitu zájem, bylo odpovězeno, že již proběhla dvě jednání a ústní dotazování potenciálního zájemce. O něm ale v zápisu z Rady města není ani zmínka. Záměr prodeje bude ukončen 5.1.2018.

7. Místostarostka S. Kováčiková reagovala na negativní hodnocení Mikulášského jarmarku, které probíhá na facebooku města. Starosta P.Mrva naopak vysoce hodnotil úspěšnost rozsvícení stromku, které proběhlo téhož dne navečer.

Tak pěkné adventní dny, milí občané, jsme tady stále s Vámi.
Bílovec je naše Srdcovka, Vaše BC 15

Mimořádném zasedání dne 17. 10. 2017.

Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 17.10.2017 neschválilo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu rodinného zábavního parku.

Vážíme si a děkujeme všem občanům, kteří přišli vyjádřit svůj názor.

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Poznámky z jednání 24. ZM.

1.Ředitel Bílovecké Nemocnice a.s. informoval o aktuálním stavu a příchodu nových lékařů
2.Námi požadované vysvětlení navýšení nákladů na zeleň o více jak 1,5mil.Kč/rok nebylo i přes zadaný úkol jednateli fy Slumbi p.Brímusovi dostatečně vysvětleno
3.Byl schválen nový Zadávací řád, který navyšuje limit pro zadávání zakázek bez výběrové řízené a ruší sankce pro případ, kdy vítězná firma odmítne podepsat smlouvu o dílo
4.Byla odsouhlasena kupní smlouva na koupi domu na Slezském náměstí za 5 mil.Kč (Česká spořitelna)
5.Bylo schváleno vyčlenění 700 tis.Kč na realizaci Křížové cesty v lokalitě Hubleska
6.Nejdelší debata se vedla k projektu společenského centra v Lubojatech

 

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 22. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 27. 6. 2017.

1. Po otevření prázdninového Zpravodaje jsme opět nabyli přesvědčení, že nás vedení města ke svým rozhodnutím nepotřebuje. Celá jedna stránka je věnována podnikatelskému záměru zábavního parku, jež se 27.6. teprve na jednání diskutoval.

2.
Znovu jsme zažili situaci, kdy Rada města zastupitelům doporučí schválení finanční dotace. Poté jeden z nich vystoupí se zamítavým názorem. Patrně aby žádajícímu občanu mohli říct: Rada vše schválila, to zastupitelé zamítli!

3. Je raritou, že Kontrolní výbor stále nemá svého předsedu. Nicméně zasedá a jedná. Co se nákupu židlí do Domu kultury týká, neshledali jeho členové žádná pochybení vedoucí odboru.

4. Vedení města spoustu lidem zaslouženě poděkovalo za práci, o jiných se ani nezmínilo.

5. SLUMBI zaznamenalo velké navýšení finančních výdajů ve středisku Zeleň (úprava, sekání…). Zajímáme se proč, proto bude dodatečně vysvětleno.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za podněty, které nám zasíláte. Pokud chcete na našich stránkách něco zveřejnit, rádi Vám tuto službu umožníme.

Pěkné léto Vám všem!
Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 21. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 18. 4. 2017.

Ach jo……odkud začít? Od arogantního nařčení starosty Mrvy, že zastupitelé hlasují tak, jak hlasují? Anebo od toho, že velkoryse přehlédneme jisté pochybení vedoucí odboru? Zkusme tedy od začátku…

1. Starosta města nám předal informaci, že v Bílovecké nemocnici by měla být zachována dosavadní péče, která byla doposud avízována.

2. Vyslechli jsme zprávy o bezpečnosti ve městě, o pořádku, o odpadovém hospodářství. Jsou v Bílovci nebo v jeho okolí černé skládky? Využíváme dostatečně možnost třídění odpadu?

3. Byla přijata vyhláška, která mapuje lokality, kde je možnost venčit psy bez vodítka i bez náhubku. Je to například ulice Tovární a oblast bývalého zahradnictví. Co na tom, že se jedná o místa s vyšším výskytem dětí? Co na tom, že právě tam mnozí v zimě s dětmi sáňkujete?

4. Věděli jste, že dům vedle ZUŠ má kulturní hodnotu? Všimli jste si zbytků hradeb v jeho základech?

5. Probíhají přípravy na výstavbu tzv. podnikatelské zóny, která se bude nacházet za hřištěm a hřbitovem směrem k přehradě.

6. Nejasná pravidla mnohdy vedou k rozporuplnému hlasování o prodeji pozemků. Protože se jedná o zodpovědnost každého zastupitele, nenecháme se starostou zastrašit a ovlivnit. Hlasujeme podle předložených faktů o jednotlivých lokalitách.

7. Mnoho dotačních titulů bylo schváleno, doporučeno a podpořeno.

8. ŠSK Bílovec získalo dotaci z MŠMT ( GRATULUJEME) a slíbené šatny pro sportovce se budou stavět. Přestože je příjemcem dotace ŠSK, máme za to, že Rada města by mohla vyvinout větší aktivitu se o tento projekt zajímat. Z rozpočtu města spolufinancujeme přes 9 miliónu korun.

Vážení spoluobčané,

není naším cílem podrobně popisovat celé pětihodinové dění, to ostatně můžete shlédnout na záznamu. Naše postřehy zachycují situace, o které se chceme s Vámi podělit a čekáme na Váš názor.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15

Postřehy z 20. zasedání zastupitelstva města.

1. Slavnostně složil slib zastupitele náš nový člen – Pavel Ulman.

2. MUDr. Martin Gebauer, náměstek MSK, a JUDr. Zdeněk Horák, ředitel Bílovecké nemocnice, předložili koncepci záchrany nemocnice. Otevřeně hovořili o ztrátě 10 -12 miliónů, nezastírali nepokojný stav u zaměstnanců nemocnice a odpovídali na odborné dotazy, především z úst místostarostky Burianové. Rovněž jim byl předán dopis, který podepsalo 12 starostů okolních obcí. Jeho obsahem bylo vyjádření nesouhlasu s omezováním akutní chirurgické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Poslechněte si oba pány ze záznamu a budete – li se chtít na cokoliv zeptat, neváhejte nás oslovit. Vedení města slíbilo, že pana ředitele opět pozve na dubnové zastupitelstvo.

3. Jsme rádi, že Lubojaty mají nový osadní výbor.

4. Rovněž vyslovujeme pochvalu Odboru regionálního rozvoje za zpracování projektů a nadstandardně rychlou přípravu všech podkladů.

5. Řešily se pozemky, byty, nebyty….a věříme, že příště uspokojíme i ty, kterým zatím nebylo vyhověno.

6. Diskutovali jsme nad podnětem znepokojených občanů ohledně znečištění města psími exkrementy. Majitelé psích mazlíčků, opravdu jste tak bezohlední vůči svému okolí? Co s tím?

7. Byl zaúkolován kontrolní výbor, aby prověřil hospodaření v několika sekcích.

Jednání trvalo více než 5 hodin a my se ptáme, chcete se na něco zeptat? Zajímá Vás nějaká konkrétní kauza? Neváhejte a ozvěte se. Bílovec je přece naše srdcovka!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 18. jednání zastupitelstva města ze dne 4. 10. 2016

1. Město Bílovec má nového kronikáře! Tuto pozici získala paní Mgr. Eva Ševčíková, které tímto přejeme hodně úspěchů a invence.

2. Rada města se bude zabývat každým podnětem kteréhokoliv občana, který bude navrhovat finanční dar či odměnu pro úspěšného sportovce, kolektiv…. aj. Máte někoho ve svém okolí, kdo by si zasloužil jednorázovou finanční prémii?

3. Bodem programu byla diskuze starosty města se zastupitelem Zbyňkem Bajnarem ohledně pronájmu fa Kyklop. Touto causou se bude nadále zabývat kontrolní výbor.

4. Pan Nossek upozornil na zápis kontrolního výboru, kde vyčetl pochybení minulého starosty Klimka a paní Ing. Korbelové ohledně dotace na výstavbu Knihovny a centra pro seniory. Ostrá debata, při které starosta bral zastupiteli Klimkovi slovo…… podívejte se na video! Určitě to nebyla poslední diskuze na téma této stavby.

5. Padla spousta rozhodnutí o prodeji či neprodeji pozemků, někoho tato rozhodnutí potěší, jiného ne.

6. Jednohlasně se zastupitelé rozhodli nepovolit v Bílovci hrací automaty a vznik herny. Tato vyhláška platí již od roku 2011 a BC 15 bude vždy proti legalizaci hazardu.

7. Pochválili jsme postup města při realizaci parkovacích míst na Jeremenkově ulici.

Vsuvka – během jednání se rada města občerstvovala donesenými dobrotami v plastové misce. Dobrou chuť!

8. Nesouhlasili jsme s prodejem bytového domu se 6 bytovými jednotkami a přilehlého pozemků (téměř 2000 m2)na Komenského ul. za 2 250 000 Kč. Zdá se Vám to taky nízká částka?

9. Hlasitá diskuze se rozohnila ohledně předložené koncepce, která řeší návrh cesty v lokalitě horního Radotína. Uvedený dokument, který byl předložen všem zastupitelům, obsahoval nepravdivé skutečnosti o tom, že bylo jednáno s občany, kteří souhlasí s prodejem svých pozemků městu za 1Kč. Část jmenovaných občanů se dostavila na zastupitelstvo a důrazně se proti tomuto tvrzení ohradila. Nikdo s nimi nejednal!! Rada města (asi slepě) věřila panu Nastálkovi, že uvede do předloženého dokumentu pravdivé informace.
Ptáme se, co vedlo pana Nastálka k tomuto kroku??

Zajímavý byl dotaz starosty na přítomného občana, kde k projednávanému dokumentu dostal, když se jedná o věc neveřejnou? Byl tento dotaz vůbec na místě? Kde se má pak občan dozvědět, že figuruje v takové zprávě?

10. Přijetí úvěru, rozpočtový výhled, čerpat dotaci na sociální bydlení……čísla a čísla, důležitá rozhodnutí plná zodpovědnosti. Pokud chcete vědět víc, sledujte i nadále naše stránky.

11. Jednalo se více než 5 hodin, únava již byla patrná, a přesto jakoby černý hřeb jednání měl teprve přijít….a přišel! Citace soukromé korespondence, patrně neloajalita člena ČSSD, vyhrocené emoce! Podívejte se na záznam a zhodnoťte, kam až může zajít arogance a jízlivost…… třeba až do Vaší soukromé pošty!

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka