Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 2. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 15. 2. 2018 – 2. část.

1. Na veřejné schůzi starosta Mrva veřejně prohlásil, že město je finančně zdravé!! Proč potom prodáváme pozemky a svůj majetek za NEJNIŽŠÍ ceny v okolí!? Ano, znalecký posudek uvádí možnou cenu obvyklou, která je malinko nižší. Ale dle našeho mínění není v tuto chvíli nutno za takové ceny prodávat. My s takovým postupem zkrátka nesouhlasíme. A máme na to právo! I Řádný hospodář by si věci měl 3x rozmyslet a u strategických věcí by se tak mělo dít ještě vícekrát. Všichni jsme mohli zaznamenat informace o rostoucích cenách pozemku. Nejvíce v obcích blízko velkých měst a s dobrou dostupnosti. Byla také jmenována přímo Ostrava. Proto jsme nesouhlasili s prodejem, který byl radními doporučen. Navíc se jedná o část pozemku, který je součástí zmiňované podnikatelské zóny na kterou bude vytvořena pracovní skupina. Z té by měly vzejít návrhy co s touto lokalitou. Proč lokalitu drobíme a rychle prodáváme za NEJNIŽŠÍ ceny v okolí?

2. Rada města bez předchozího projednání s osadním výborem Výškovic navrhla etapizování rozpracovaného chodníkového tělesa a krácení prostředku pro samotný osadní výbor. Tento bod byl ukázkou komunikace, transparentnosti a kolegiality. Na základě našeho protinávrhu, má místní část Výškovice ponechány peněžní prostředky v původní plánované výši. Tímto děkujeme hlasující většině zastupitelů, kteří pochopili, že takto se to opravdu nedělá! A jednání starosty Mrvy máte možnost shlédnout v přenosu ze zastupitelstva. Opravdu stojí za to!

3. Vyzýváme všechny občany, aby se zapojili do jednání pracovních skupin v rámci strategického rozvoje města.

Taky máte možnost oslovit kteréhokoliv zastupitele a svůj podnět mu sdělit. Chceme, aby byl Váš hlas slyšet!
Děkujeme za spolupráci.

Bílovec je naše srdcovka
Vaše BC 15

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 15. 2. 2018 – 1. část.

1. Hned samotný začátek jednání přinesl radním nepříjemné skutečnosti, kdy měli odpovědět, zda vyhlásí konkurzy na místa ředitelek obou základních škol. Ředitelkám končí šestileté funkční období a radnice jim může smlouvu automaticky prodloužit nebo vyhlásit konkurz.Zastupitelstvo doporučilo, aby konkurz rada města nevyhlašovala. Případný konkurz musí být oznámen nejpozději do 31.3.2018. Nezbývá než čekat, jak se radní zachovají.

2. Dalším podnětem byl návrh občana, aby místo měření rychlosti byl na Otravské ulici instalován semafor. Co vy na to?

3. Zábavní park byl snad definitivně zažehnán! Byly předány podpisy pro (200) i podpisy proti (500). Investor PLOPSA o koupi pozemků již neprojevil zájem.

4. Rada města navrhovala, aby u Domu dětí byl vybudován Skatepark. Většina zastupitelů ale rozhodla, že to není vhodná lokalita.

Vaše BC15
Bílovec je naše srdcovka.

Postřehy ze zastupitelstva ze dne 12. 12. 2017.

1. První polovina zasedání by se dala nazvat Mlčení jehňátek. One man show starosty Mrvy jistě nejlépe vyzní na záznamu vysílání.

2. Diskutovali jsme nad novým nemalým navýšením finančního ocenění zastupitelů, radních, členů komisí a výborů. Zajímá Vás, na kolik si takový radní, zastupitel nebo předseda komise přijde?

3. Strategický Plán na rozvoj města v letech 2018 – 2027 má svůj řídící výbor- předsedou je P. Mrva, členy jsou M. Brímus, S.Kováčiková, M.Kratochvíl, N.Nossek, R.Surák ( tato jména již byla dána). Dále byl za BC 15 zvolen Z. Bajnar, I.Jahnovou navrhla místostarostka Kováčiková, lichý počet členů doplnil R. Říman.

4. Byl schválen rozpočet města na rok 2018.

5. Jak reagovalo vedení města na petici ohledně vyhlášení referenda se podívejte sami.

6. Všem zastupitelům byl 3.12.2017 doručen Otevřený dopis ohledně záměru Rady města prodat pozemek za hřbitovem. Starosta města byl autory dopisu vyzván, aby se k celé situaci vyjádřil. Jak a jakým způsobem tak učinil, posuďte sami. Nutno podotknout, že někteří přítomní opustili při jeho slovech jednací místnost.

Na dotaz p.Klimka, kdo má o danou lokalitu zájem, bylo odpovězeno, že již proběhla dvě jednání a ústní dotazování potenciálního zájemce. O něm ale v zápisu z Rady města není ani zmínka. Záměr prodeje bude ukončen 5.1.2018.

7. Místostarostka S. Kováčiková reagovala na negativní hodnocení Mikulášského jarmarku, které probíhá na facebooku města. Starosta P.Mrva naopak vysoce hodnotil úspěšnost rozsvícení stromku, které proběhlo téhož dne navečer.

Tak pěkné adventní dny, milí občané, jsme tady stále s Vámi.
Bílovec je naše Srdcovka, Vaše BC 15

Mimořádném zasedání dne 17. 10. 2017.

Zastupitelstvo města na svém mimořádném zasedání dne 17.10.2017 neschválilo uzavřít Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu rodinného zábavního parku.

Vážíme si a děkujeme všem občanům, kteří přišli vyjádřit svůj názor.

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Poznámky z jednání 24. ZM.

1.Ředitel Bílovecké Nemocnice a.s. informoval o aktuálním stavu a příchodu nových lékařů
2.Námi požadované vysvětlení navýšení nákladů na zeleň o více jak 1,5mil.Kč/rok nebylo i přes zadaný úkol jednateli fy Slumbi p.Brímusovi dostatečně vysvětleno
3.Byl schválen nový Zadávací řád, který navyšuje limit pro zadávání zakázek bez výběrové řízené a ruší sankce pro případ, kdy vítězná firma odmítne podepsat smlouvu o dílo
4.Byla odsouhlasena kupní smlouva na koupi domu na Slezském náměstí za 5 mil.Kč (Česká spořitelna)
5.Bylo schváleno vyčlenění 700 tis.Kč na realizaci Křížové cesty v lokalitě Hubleska
6.Nejdelší debata se vedla k projektu společenského centra v Lubojatech

 

Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 22. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 27. 6. 2017.

1. Po otevření prázdninového Zpravodaje jsme opět nabyli přesvědčení, že nás vedení města ke svým rozhodnutím nepotřebuje. Celá jedna stránka je věnována podnikatelskému záměru zábavního parku, jež se 27.6. teprve na jednání diskutoval.

2.
Znovu jsme zažili situaci, kdy Rada města zastupitelům doporučí schválení finanční dotace. Poté jeden z nich vystoupí se zamítavým názorem. Patrně aby žádajícímu občanu mohli říct: Rada vše schválila, to zastupitelé zamítli!

3. Je raritou, že Kontrolní výbor stále nemá svého předsedu. Nicméně zasedá a jedná. Co se nákupu židlí do Domu kultury týká, neshledali jeho členové žádná pochybení vedoucí odboru.

4. Vedení města spoustu lidem zaslouženě poděkovalo za práci, o jiných se ani nezmínilo.

5. SLUMBI zaznamenalo velké navýšení finančních výdajů ve středisku Zeleň (úprava, sekání…). Zajímáme se proč, proto bude dodatečně vysvětleno.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám za podněty, které nám zasíláte. Pokud chcete na našich stránkách něco zveřejnit, rádi Vám tuto službu umožníme.

Pěkné léto Vám všem!
Bílovec je naše srdcovka, Vaše BC 15

Postřehy z 21. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 18. 4. 2017.

Ach jo……odkud začít? Od arogantního nařčení starosty Mrvy, že zastupitelé hlasují tak, jak hlasují? Anebo od toho, že velkoryse přehlédneme jisté pochybení vedoucí odboru? Zkusme tedy od začátku…

1. Starosta města nám předal informaci, že v Bílovecké nemocnici by měla být zachována dosavadní péče, která byla doposud avízována.

2. Vyslechli jsme zprávy o bezpečnosti ve městě, o pořádku, o odpadovém hospodářství. Jsou v Bílovci nebo v jeho okolí černé skládky? Využíváme dostatečně možnost třídění odpadu?

3. Byla přijata vyhláška, která mapuje lokality, kde je možnost venčit psy bez vodítka i bez náhubku. Je to například ulice Tovární a oblast bývalého zahradnictví. Co na tom, že se jedná o místa s vyšším výskytem dětí? Co na tom, že právě tam mnozí v zimě s dětmi sáňkujete?

4. Věděli jste, že dům vedle ZUŠ má kulturní hodnotu? Všimli jste si zbytků hradeb v jeho základech?

5. Probíhají přípravy na výstavbu tzv. podnikatelské zóny, která se bude nacházet za hřištěm a hřbitovem směrem k přehradě.

6. Nejasná pravidla mnohdy vedou k rozporuplnému hlasování o prodeji pozemků. Protože se jedná o zodpovědnost každého zastupitele, nenecháme se starostou zastrašit a ovlivnit. Hlasujeme podle předložených faktů o jednotlivých lokalitách.

7. Mnoho dotačních titulů bylo schváleno, doporučeno a podpořeno.

8. ŠSK Bílovec získalo dotaci z MŠMT ( GRATULUJEME) a slíbené šatny pro sportovce se budou stavět. Přestože je příjemcem dotace ŠSK, máme za to, že Rada města by mohla vyvinout větší aktivitu se o tento projekt zajímat. Z rozpočtu města spolufinancujeme přes 9 miliónu korun.

Vážení spoluobčané,

není naším cílem podrobně popisovat celé pětihodinové dění, to ostatně můžete shlédnout na záznamu. Naše postřehy zachycují situace, o které se chceme s Vámi podělit a čekáme na Váš názor.

Bílovec je naše srdcovka

Vaše BC 15


Bílovecká patnáctka