Skip to content

logoBC15_80_79Z jednání zastupitelstva - 7. page

Postřehy, návrhy a připomínky na jednání zastupitelstva města Bílovec.

Vážení naši voliči a příznivci, milí přátelé,

přinášíme Vám pravidelné zprávy ze Zastupitelstva Bílovce.
– Na mimořádném zasedání Zastupitelstva města byl projednáván návrh na podání žádosti o dotaci na výstavbu šaten a sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště ve výši 18 mil.Kč se spoluúčastí města Bílovec v minimální výši 9 mil.Kč. Pro tento návrh nehlasovala nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města. Přesto se o případné výstavbě šaten jistě povede ještě diskuze. Co vy na to? Vnímáte tuto investici pro naše město jako prioritní?

– 10.února byl na jednání Zastupitelstva města projednáván Plán rozvoje města na roky 2014-2018. Tento materiál s námi předem nikdo nekonzultoval a jelikož nám v něm chyběla řada věcí, tak jsme se rozhodli zdržet se hlasování. Tento dokument tak prozatím nebyl schválen. Například se nám nelíbí, že by nový skatepark měl vyrůst v lokalitě vedle hřbitova naproti Penny marketu nebo že se zamítla realizace zalednění víceúčelového hřiště na Radotíně či skutečnost, že by se pro aktivity a rekonstrukci zámku měl hledat strategický partner. Vnímáme, že strategickým partnerem města je Kuratorium zámku Bílovec v čele s panem Valešem. Hledat by se tak především měly zdroje financování jeho rekonstrukce. Nesouhlasíme také s realizací dlouhodobě připravovaného a slibovaného záměru vzniku kulturního centra v Lubojatech až v roce 2018!

– Byly schváleny osadní výbory ve Výškovicích, Lhotce, na Ohradě a v Bravinném. Při hlasování o zřízení osadního výboru ve Staré Vsi jsme se zdrželi hlasování. Nezpochybňujeme výsledek voleb ve Staré Vsi, avšak nesouhlasíme s negativní osobní letákovou kampaní, která této volbě předcházela.

– Při schvalování darů na volnočasové aktivity pro GMK na projekt Království her a poznání ve výši 19tis.Kč jsme se museli zdržet hlasování, jelikož nikdo z přítomných členů Rady města nedokázal odpovědět na otázku, co je náplní tohoto projektu a na co konkrétně jsou peníze určeny.

– Schválilo se např.podání žádosti o dotaci na realizaci 9.etapy Regenerace panelových sídlišť, žádost o bezúplatný převod hasičské zbrojnice na město Bílovec aj.

– Také nám byl zodpovězen dotaz o bezplatném zveřejňování příspěvků občanů v Bíloveckém zpravodaji. Každý občan má právo napsat příspěvek, o jeho zveřejnění rozhoduje Redakční rada.
Společné foto Bílovecké patnáctky

Máte-li jakýkoliv dotaz či připomínku, kontaktujte nás. Rádi Vám ji zodpovíme.
Vaše BC 15.

Postřehy ze 3. zasedání Zastupitelstva města Bílovec.

1. Z důvodů odstoupení MUDr. Luďka Plisky z Kontrolního výboru se volil nový člen tohoto výboru. BC 15 navrhovala pana Petra Škrobánka ( KDU – ČSL). Ten ale nebyl zvolen. Nutno podotknout, že lídr KDU – ČSL MUDr. Hana Burianová se zdržela hlasování a tak svého kolegu z kandidátní listiny KDU-ČSL nepodpořila. Následně svým hlasem podpořila kandidáta hnutí ANO pana Květoslava Klepáčka, který byl zvolen členem kontrolního výboru.

2. Petr Klimek vyjádřil pochvalný názor na skutečnost, že místostarostka Ing. Sylva Kováčiková při setkání s vedením HZS MSK iniciovala slavnostní otevření areálu Integrovaného záchranného systému na ul.B.Němcové.

3. Starosta Pavel Mrva požádal Bíloveckou 15, aby o děních na jednáních Zastupitelstva města informovala občany korektně. Měl na mysli naše vyjádření z 9. 12. 2014 k 2. Zasedání Zastupitelsva města.
K tomu můžeme dodat jen toto:
Ad 1) Znění tohoto bodu je pravdivé, upřesníme jen tolik, že pro předsednictví Ivy Jahnové a Petra Klimka zvedli ruku i ostatní členové zastupitelstva.
Ad 2) Znění tohoto bodu je taktéž pravdivé. Dotazovali jsme se na komise a bylo nám odpovězeno, že Rada města oslovila vždy předsedu každé komise a ten si vybral své spolupracovníky, se kterými by chtěl v tomto volebním období pracovat.
Ad 3 ) Za tímto názorem stojíme. Je to náš názor, BC 15 by smluvní sankce pro město vymáhala a firmě neustopila. Pan starosta tvrdí, že postupoval správně a hospodárně.
Ad 4) Toto tvrzení se opět zakládá na pravdě a není třeba jej upřesňovat.
Ad 5) K tomuto bodu můžeme jen dodat, že s názorem Petra Klimka souhlasili všichni zastupitelé.

Bílovecká 15

Postřehy ze zastupitelstva – 9. 12. 2014.

1. S nečekanou podporou pana Římana se nám podařilo změnit návrh Rady města a snížit počet členů finančního výboru z původně navrhovaných 7 členů na členů 5. Také se nám podařilo zvrátit navržené personální obsazení tohoto výboru. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Iva Jahnová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Klimek

2. Dotazovali jsme se, proč nebyli námi navrhovaní občané zvoleni Radou města do různých komisí.

3.Poukázali jsme na nesprávné rozhodnutí Rady města, kdy Rada města prodloužila termín plnění u investiční akce. „Regenerace panelových sídlišť VIII.etapa“ v lokalitě Radotína, namísto aby vymáhala smluvní sankce z prodlení. Toto rozhodnutí není v souladu s péčí řádného hospodáře.

4. Požádali jsme o změnu času konání Zastupitelstev města tak, ať se těchto jednání může účastnit více občanů. Tento návrh byl schválen a čas jednání změněn na 15 hod. V reakci na náš podnět pan starosta také přislíbil dát přítomným občanům možnost vystoupit kdykoliv v průběhu jednání, nejen na začátku ( jak je uvedeno v programu).

5. Petr Klimek vyjádřil za všechny přítomné poděkování za dlouholetou velmi profesionální a odbornou práci panu tajemníkovi MěÚ Mgr. Rostislavu Musilovi, který k 31.12.2014 bohužel ukončí svůj pracovní poměr.


Bílovecká patnáctka