Skip to content

logoBC15_80_79Názory občanů. - 2. page

Názory občanů Bílovce a místních části.

Vážení spoluobčané, Radě města Bílovce byl zaslán otevřený dopis, který byl dán na vědomí všem zastupitelům. Se souhlasem autorky otevřeného dopisu zveřejňujeme.

Otevřený dopis Radě města Bílovec.
V Bílovci 19. 6. 2018.

Vážení radní našeho města,
dovolte mi vyjádřit znepokojení nad realitou, která nastala po vyhlášení konkurzu na manažerské pozice ředitelů/ek bíloveckých ZŠ. Veřejně projevuji nesouhlas s tím, jakým způsobem jste se z pozice radních k tomuto legitimnímu kroku postavili v období po vyhlášení konkurzu, tj. v období jeho přípravy a realizace měsíce duben – červen 2018.

Zákonný postoj většinového počtu radních o nezbytnosti obhájení pozice stávajících ředitelek, které byly zřizovatelem za svou šestiletou činnost veřejně i mediálně pozitivně hodnoceny, nebyl v dubnu na veřejném jednání ZM prolomen ani sdělenými skutečnostmi a dále nastavenou diskuzí mezi zastupiteli navzájem. Ve světle faktů bylo zastupiteli poukázáno na zřizovatelem nevhodně zvolené členy konkurzní komise, jimiž byli zvoleni Mgr. Norbert Nossek předsedou konkurzní komise a MUDr. Václav Kameníček členem komise. Již v dubnu byl veřejně zastupiteli podán návrh na zvážení jmenování těchto dvou zastupitelů do pozice členů konkurzní komise a důvody k tomuto požadavku byly formulovány.

MUDr. Václav Kameníček je v oblasti školství osobností, která se do té doby aktivně z pozice zastupitele nezajímala o prostředí a fungování škol, či manažerskou práci ředitelek. Pro pozici předsedy konkurzní komise je důležitá schopnost a dovednost rozhodovat se nestranně, především zdržet se při výkonu své činnosti všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Mgr. N. Nossek byl v dubnu čestným prohlášením dvou pedagogů ZŠ TGM označen za osobu nabízející pozici ředitele školy ještě v době před vyhlášením konkurzu. Pobídkou pozice ředitelky ZŠ TGM jiným pedagogům téže školy v listopadu 2017 a dále v lednu 2018 narušil důvěru v nestrannost své osoby. Na základě uvedeného lze se domnívat, že vedle zájmu veřejného projevil tak v plánovaném konkurzním řízení zájmy osobní, i když svou následnou reakcí označil čestná prohlášení za nesmyslná, tedy nepravdivá. Znevážil tak další dvě osoby školy, které jsou na vedoucích pracovních pozicích, a jsou zodpovědnými a váženými pedagogy.

Je veřejně známo, že zastupitelé BC 15 odeslali dne 3. 5. 2018 otevřený dopis RM BC, ve kterém znovu žádají přehodnocení jmenovaných členů konkurzní komise zřizovatelem, tj. předsedy komise Mgr. N. Nosska a člena komise MUDr. V. Kameníčka. Svůj požadavek v dopise dostatečně a jasně zdůvodnili uvedením skutečností z února i dubna 2018, což také dokládají záznamy z veřejných jednání. Přesto jejich požadavek nebyl Vámi akceptován.

Dodržování právnických norem i využívání zákonem daných kompetencí je bezpochyby základním faktorem Vašeho jednání a rozhodování v záležitostech nejen aktuálního dění, ale také v záležitostech ovlivňujících budoucnost města v různých rezortech.

Pro volící občany našeho města je především zodpovědné, nestranné a respektující chování zvolených zastupitelů základem jim vložené důvěry. Důvěry, že naše město povedou ruku v ruce s hodnotami objektivity, spolupráce a otevřenosti pro svobodný projev i tisk.

Tento dopis bude zaslán také zastupitelům Města Bílovce.
Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová

Zveřejňujeme jeden z názoru na výstavbu Rodinného zábavního parku na Ostravské ulici za hřbitovem.

Ad/ Položme si otázku, který záměr je „lepší“?,
Bílovecký zpravodaj, červenec – srpen 2017
Při otevření a čtení úvodních dvou stran Bíloveckého zpravodaje jsem si nemohl nevzpomenout na plánované bourání Besedy a obdobné aktivity vedení města. Ale k věci.

Podnikatelská zóna či zábavní park?
Za   mne   jednoduchá   odpověď:
Ani jedno,   nejedná   se   o nevyužívanou plochu či brownfield, plocha za hřištěm a hřbitovem využití má – je to pole, tedy obhospodařovaná zemědělská půda. Nic nás nenutí tento stav měnit!

Podle zápisu z jednání Komise pro rozvoj města se jedná dále o pozemky hasičského cvičiště a židovského   hřbitova.   Na   ulici   Ostravské   zde   končí   katastr   Bílovce   a   navazuje   katastrální   území Velkých Albrechtic (Penny, čerpací stanice, STK). Účastnil jsem se veřejného projednání návrhu Územního   plánu   Bílovce.   Je   to   již   řadu   let,   ale   pokud   si   dobře   vzpomínám,   byla   jeho
zpracovatelkou potřeba určení vhodných ploch pro podnikání prezentována asi následovně:
Vlastní katastr Bílovce je již značně využitý a tato zmíňovaná lokalita se problematicky (hřbitov) nabízí, aby byla ponechána jako možná rezerva pro
drobné  podnikání (cca stolařství, zámečnictví ap.).
Laicky se mi tedy jeví poněkud rozporuplné tvrzení, že umístění zábavního parku (dle popisu) je v souladu   se   stávajícím   územním   plánem.   Takovýto   zábavní   park,   který   je   prezentován   jako „ojedinělý“, asi nemohl být v době zpracování územního plánu předpokládaný.
Parkoviště   až   pro   700   aut,   hala   10   000   m2,   až   3   500   návštěvníků   denně.   V   malebném   údolí maličkého města vedle hřbitova?

Občan tohoto příspěvku nechce být jmenován, protože nestojí o zviditelnění.

Se souhlasem pana Kuchty zveřejňujeme obdržený dopis.

Vážení členové Rady města Bílovce

Dovolte, abych tímto způsobem zdůvodil pohnutky, které mne vedly k tomu, že jsem vypověděl dohodu mezi mnou a městem a ke 30.6. končím ve funkci kronikáře města.
Protože na podzim dovrším věk 80 let, uvažoval jsem již dříve o ukončení funkce záznamem za rok 2016. Kronikářem jsem byl jmenován v roce 1990 a jsem jím tedy 26 let. Po celou tuto dobu jsem se snažil objektivně zaznamenávat život ve městě a všechna předchozí vedení města respektovala skutečnost, že já jako kronikář nesu odpovědnost za její stav. Nikdy nedošlo mezi mnou a vedením města k žádným sporům. Teprve v loňském roce jsem zaregistroval náznak snahy o ovlivnění textu kroniky.
Když mě byl před nedávnem vrácen koncept záznamu za rok 2015, byl jsem šokován množstvím poznámek a komentářů členů Rady. Jedny byly věcné, druhé úsměvné a ze třetích vyzařovala arogance autora a snaha určovat, co bude v záznamu a co ne, aby vytvořený obraz města byl co nejrůžovější. Tento přístup se mne hluboce dotkl a urazil mne. Protože představu o pozici kronikáře, jako člověka, závislém na tom kterém vedení města naprosto odmítám, rozhodl jsem se ukončit po dohodě s p. tajemníkem svoji činnost k 30.6. t.r.
Dovoluji si připomenout, že jsem po celých 26 let výkonu své funkce napsal téměř 200 článků do Zpravodaje města i jiných periodik, uskutečnil řadu přednášek a besed, napsal 4 divadelní hry z historie města, odpovídal na desítky různých dotazů i ze zahraničí, a o publikacích, zabývajících se minulostí města se netřeba zmiňovat. Nepředstírám, že jsem si představoval ukončení své práce kronikáře jinak, ale forma, která byla využita ke znevážení mé osoby a zpochybnění mých předpokladů na vedení kroniky mi nedala jinou možnost, než rezignovat.

Zdeněk Kuchta

6.6.2016

Milá Bc 15, respektive všichni členové,

chtěla bych Vám co nejsrdečněji poděkovat jménem všech rodin s postiženými dětmi z Bílovce a okolí za velkorysý příspěvek na naše volnočasové aktivity. Byli jsme tímto darem upřímně a mile zaskočeni. Jsme velice rádi za podporu nejen finanční, ale i za Váš zájem a případnou přislíbenou pomoc při našich aktivitách.

Za peníze, které jsme obdrželi, bychom chtěli uspořádat nějaký společný výlet, který jsme si z finančních důvodů zatím nemohli dovolit. Prozatím se naše aktivity držely hranic Bílovce. Pokud by nějaké peníze zbyly, užijeme si zábavu, která je u našich dětí oblíbená, např. kuželky. O úspěšnosti investice Vás budu zpětně informovat, aby i Vy jste měli alespoň zprostředkovanou radost z vynaloženého úsilí.
Za všechny zúčastněné rodiny Zuzana Tvarůžková.

Druhá část poděkování je mnohem osobnější. Chtěla bych vyjádřit díky za příspěvek Mobilnímu hospici Ondrášek. S našim velmi těžce nemocným synem využíváme jejich služeb už více než 3 roky. Těžko hledám slova, abych správně vyjádřila to, co pro nás pomoc této organizace znamená. Proto v příloze posílám článek, (Ondrasek_a_my) který jsem psala pro pomoc při propagaci u široké veřejnosti a sponzorů. Pokud máte chuť, můžete si ho přečíst, abyste i Vy kteří pomáháte, ale nemáte osobní zkušenost věděli, jak je ta Vámi nazvaná „kapka v moři“ důležitá!

Také bych chtěla říci, že jsem na ples slyšela jen ty nejlepší ohlasy a velmi nás mrzelo, že jsme se plesu letos zúčastnit nemohli. Za vše ještě jednou velikánské díky a těším se na setkání příště!

Přeji všem hlavně zdraví!
Zuzana Tvarůžková.

Názory na „Náš bílovecký ples 2015“ zaslané z e-mailů občanů.
Zveřejněno se souhlasem odesílajících.

Krásná akce, krásná práce a krásný výsledek!!!! Dokážu si představit, kolik práce se za celou akcí skrývá. A takový výtěžek v dnešní době? Mám z vás příjemný pocit – konkrétní peníze, konkrétní organizaci. Čisté a transparentní.
Blahopřeji, Dana

Ze srdce blahopřeji, jste úžasní, ještě, že jsou na světě takoví lidé jako vy a nelení doma a něco dělají pro druhé. Jste skvělí, přeji hodně úspěchů všem!!!!
Dáša


Bílovecká patnáctka