Skip to content

Postřehy ze zastupitelstva – 9. 12. 2014.

1. S nečekanou podporou pana Římana se nám podařilo změnit návrh Rady města a snížit počet členů finančního výboru z původně navrhovaných 7 členů na členů 5. Také se nám podařilo zvrátit navržené personální obsazení tohoto výboru. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Iva Jahnová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Klimek

2. Dotazovali jsme se, proč nebyli námi navrhovaní občané zvoleni Radou města do různých komisí.

3.Poukázali jsme na nesprávné rozhodnutí Rady města, kdy Rada města prodloužila termín plnění u investiční akce. „Regenerace panelových sídlišť VIII.etapa“ v lokalitě Radotína, namísto aby vymáhala smluvní sankce z prodlení. Toto rozhodnutí není v souladu s péčí řádného hospodáře.

4. Požádali jsme o změnu času konání Zastupitelstev města tak, ať se těchto jednání může účastnit více občanů. Tento návrh byl schválen a čas jednání změněn na 15 hod. V reakci na náš podnět pan starosta také přislíbil dát přítomným občanům možnost vystoupit kdykoliv v průběhu jednání, nejen na začátku ( jak je uvedeno v programu).

5. Petr Klimek vyjádřil za všechny přítomné poděkování za dlouholetou velmi profesionální a odbornou práci panu tajemníkovi MěÚ Mgr. Rostislavu Musilovi, který k 31.12.2014 bohužel ukončí svůj pracovní poměr.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva města.

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na 2. zasedání zastupitelstva města, které se koná 9. prosince od 15. hodin v malém sále Kulturního domu v Bílovci.

Pokud máte jakékoliv dotazy k novému vedení města, dostanete prostor na začátku programu.

Budeme seznámeni s novými členy jednotlivých komisí a výborů, na programu bude schvalování rozpočtu na příští rok.

Zajímá Vás, jak bude město Bílovec hospodařit a které akce podpoří?

Starosta Bílovce Pavel Mrva: Funkci starosty považuji za dočasnou.

Jedním z měst, kde povolební vyjednávání doprovázely komplikace, byl i Bílovec. Pro nového starostu Pavla Mrvu (ČSSD) jsou ale počáteční komplikace výzvou. Co by chtěl ve městě změnit a jaké plánuje investice? I na to se ptali ParlamentníListy.cz. Řeč přišla ale také na školství, kde dosud působil jako ředitel gymnázia.

Volba starosty byla v Bílovci bouřlivá, nakonec jste se ale stal novým starostou. Jaký je to pocit?

 Volba vedení města se bez emocí neobešla ani před čtyřmi léty, kdy se stalo vítězem SNK ED a také se nedostalo do vedení města. Tehdy bylo oficiálním důvodem „touha po změně“. Nyní je to stejné. A jaké jsou mé pocity? Především je to pro mé kolegy i mě samotného výzva. Jsem zvyklý tvrdě pracovat a budu v rámci svých možností odvádět co nejlepší výkon i nyní.

Jak byste za sebe hodnotil nejen volbu starosty, ale i povolební vyjednávání?

Standardní.

Ve prospěch práce starosty jste skončil jako ředitel na gymnáziu. Co Vás přimělo k tomu změnit povolání? Sám jste již naznačil, že funkce politika je na rozdíl od ředitele nestabilní, navíc je méně populární.

Funkci starosty opravdu považuji za dočasnou. V žádném případě nepředpokládám, že školství opustím natrvalo. Přijetí této funkce chápu jako možnost osobního rozvoje a možnost smysluplně pracovat ve prospěch města. Také se rád učím novým věcem. Současně vnímám obrovskou podporu veřejnosti, kteří změnu na radnici vnímají kladně a jako posun k lepšímu.  To, že je politik veřejným majetkem, na který si může každý „plivnout“ je bohužel skutečnost, se kterou se musím smířit, i když nerad.

Budete se chtít jako starosta zasadit o zlepšení školství ve městě? Jak byste hodnotil současné kapacity v MŠ, naplněnost ZŠ a SŠ? 

Jako člověk, který se 15 let aktivně věnuje školství v různých podobách, vnímám vytvoření dobrých podmínek v Bílovci jako základní předpoklad pro poskytování kvalitního vzdělávání. Tím nemyslím jen hmotné zajištění podmínek, ale především kvalitní zaměstnance škol. Podporu školství vnímám jako prioritu všech zastupitelů napříč politickým spektrem.

K otázce dostatečné kapacity v mateřských školách mohu konstatovat, že se jedná již o tradiční téma. Z dlouhodobých šetření vyplývá, že kapacita MŠ v Bílovci je dostačující. Můžeme diskutovat o problematice umisťování dětí mladších tří let. Naplněnost základních škol v Bílovci je optimální. Stejně jako počet školských zařízení.

A jaké jste si celkově stanovili hlavní priority pro nadcházející čtyři roky?

Zdárně ukončit rozpracované projekty bývalého vedení, neboť některé se jeví jako problémové. Po dlouhém období neustálého budování nových zařízení města se musíme zaměřit na údržbu dlouhodobě zanedbávaného majetku města. Samozřejmě nemůžeme opustit koncepční rozvojové plány, jako je realizace dalších etap regenerace panelových sídlišť, opravy komunikací, nalézt smysluplné využití opuštěných budov atd..

Jak již bylo naznačeno, v politice jste nováčkem. Co Vás, ať již kladně nebo záporně, nejvíce překvapilo po Vašem nástupu do funkce?

V politice nejsem úplným nováčkem. Jako zastupitel se komunální politice věnuji již od roku 2006. Od roku 2002 jsem byl aktivním členem různých komisí. Nemohu říci, že by mě něco zásadně překvapilo. Byl jsem zvyklý pracovat s lidmi ať již jako zaměstnavatel nebo v komunikaci s příjemci školských služeb a vím, co mohu od lidí očekávat. Kladně na mě působilo, jak mi lidé vyjadřují podporu.

Co chcete dělat jinak než Váš předchůdce?

Korektně komunikovat se všemi, kteří o to stojí. Hledat řešení a nikoli problémy. Komunikovat otevřeně, ale nikoli populisticky. Nazývat věci pravými jmény.

Trendem posledních voleb bývá, že vítězové voleb putují do opozice a stalo se tak i v Bílovci. Přestože volby jednoznačně vyhrála Bílovecká patnáctka, která získala šest mandátů z patnácti, zůstane v opozici. Je to podle Vás v pořádku? Proč pro Vás byla koalice s Bíloveckou patnáctkou nepřijatelná?

Termín opozice zní v kontextu malého města bíloveckého formátu poněkud upjatě, možná až směšně. V komunální politice lidé nekandidují, aby dělali politiku, ale aby pracovali ve prospěch občanů. Již jsem několikrát deklaroval, že na rozvoji města musíme spolupracovat všichni zastupitelé i občané. Nikdo nemá patent na rozum a směřování města by mělo vycházet nikoli z myšlenek jednotlivce, ale z vůle a rozhodnutí všech občanů. Pokud se kdokoli staví do role opozice a nechce pracovat pro své město, je to jeho rozhodnutí, které musím respektovat.

Článek převzat z www.parlamentnilisty.cz

Petr Klimek. Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

bublina-klimekPetr Klimek byl před časem osloven jako osobnost Moravskoslezského kraje, aby vyslovil svou úvahu na téma – Jak se bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020?

Šest slov za šest let…
Jak se nám bude žít v Moravskoslezském kraji v roce 2020? Žijeme v kraji, který je charakteristický průmyslovou tradicí, schopnými a motivovanými lidmi, patriotismem a v neposlední řadě krásnou přírodou. Je to kraj, který sice trápí některé problémy, ale já osobně jsem přesvědčen, že šest let je dost dlouhá doba, aby se leccos změnilo a nám se žilo v našem kraji ještě o něco lépe. Ale kdo to zařídí?

Lidé…
O životě v našem kraji a jeho vnímání rozhodují všichni, kteří zde žijí. Jací tedy budou lidé žijící v Moravskoslezském kraji za šest let? Nebo jinak. Jací si přeji, aby byli?

Lidé se budou umět více usmívat, budou schopni častěji navzájem sdílet pozitivní zkušenosti a šířit tak lepší náladu. K tomu jim dopomůže jistota práce, která se díky příchodu několika nových investorů a větší konkurenceschopnosti současných velkých zaměstnavatelů zvýší. Více lidí pak bude i odvážnějších a nebude spoléhat na to, že je někdo zaměstná, ale najde své štěstí v „sebepodnikání“ a seberealizaci. Jelikož naše populace stárne, tak pro všechny, kteří si mnohaletou poctivou prací zasloužili poklidné a spokojené stáří, budou vytvořeny takové podmínky, které jim umožní prožití stáří důstojně a v případě potřeby i s velmi profesionální péčí.

Zdraví…
Možná mnoho z vás namítne, že nám k tomu všemu chybí nadšení, odvaha, a hlavně zdraví. Co s tím? Z důvodu dlouhodobě znečištěného ovzduší a díky tradičnímu těžkému průmyslu nelze očekávat, že zdravotní kondice obyvatel bude na vynikající úrovni. I přesto však již bude čistota ovzduší mnohonásobně lepší a budeme dýchat čistý vzduch. Většina domácností bude topit ekologicky šetrnějšími zdroji, veřejná doprava pak bude zajišťována autobusy na elektropohon. K dopravě po městech budou také čím dál tím více využívána elektrokola. Nově vysazená zeleň pak bude ukazovat svou krásu, kterou budeme vnímat na procházkách, v parcích či dětských hřištích. Nesmím opomenout ani kvalitní profesionální lékařskou péči ve všech zdravotnických zařízeních, které budou komplexně řešit problémy pacientů, a to s vysokou odborností a maximálním zájmem o jejich spokojenost.

Bezpečnost…
Budou se obyvatelé kraje cítit bezpečně? Jelikož se podaří vyřešit problém s nedostatkem pracovních míst, tak se vylepší i vnitrospolečenské klima a s tím spojený pocit bezpečí. Konečně se podaří nastavit systém výplat sociálních dávek tak, aby nebyl zneužíván. Bude zakázán výkup kovového odpadu a zvýší se počet policistů, což bude mít za následek snížení majetkové trestné činnosti a pokles kriminality. Preventivní a osvětová činnost bude žádaným standardem.

Vzdělání…
V roce 2020 se bude ve všech mateřských školách na území kraje zábavnou formou vyučovat anglický jazyk, a to z toho důvodu, že Moravskoslezský kraj jako vizionář pochopí, že znalost anglického jazyka není nadstandard, ale je to fundamentální předpoklad pro nalezení uplatnění a konkurenceschopnost. Střední a vysoké školy se více zaměří na obory, u kterých naleznou jejich absolventi uplatnění v praxi, ať již v oblasti strojírenství či IT. Vysoké školy budou mezi sebou kooperovat a navážou úspěšnou spolupráci s několika desítkami místních malých a středních podniků, které budou aplikovat výsledky jejich výzkumu v praxi, a budou tak muset zaměstnat ještě více lidí. Náš kraj pak bude inspirací pro ostatní, kteří budou chtít vědět, jak to vlastně děláme, že přicházíme s inovativními myšlenkami a dokážeme je také aplikovat do života.

Čas…
Budeme mít čas? Jak budeme trávit svůj volný čas? Lidé si najdou čas na společná setkání, budou vyhledávat příjemné prostředí. Drtivá většina obyvatel bude ekonomicky dostatečně silná k tomu, aby mohla svůj volný čas trávit aktivně a zábavou. Na kolech budeme jezdit po nově vybudovaných cyklostezkách v Beskydech či Jeseníkách, Ostravě či Poodří. Při těchto jízdách nebo výšlapech budeme podporovat místní podnikatele tím, že vyzkoušíme jejich domácí speciality, jako jsou nakládané tvarůžky, škvarkovou pomazánku, placky nebo i domácí pivo. Při prodloužených víkendech pak využijeme širokou nabídku různých wellness pobytů v zajímavých místech našeho kraje, odpočineme si v malebných lázních nebo načerpáme nové síly v pivních koupelích. O dovolené se z našeho mošnovského letiště, které bude nabízet pestrou škálu cílových destinací, pohodlně přepravíme do vzdálenějších míst.

Image…
A co si o našem kraji budou myslet ostatní? Náš kraj již nebude v médiích prezentován jako kraj plný smogu, ale jako dynamicky se rozvíjející region, do kterého se stěhují lidé, protože nabízí možnost uplatnění, aktivního vyžití a nadstandardní vzdělávací možnosti. Kraj, který pořádá a podporuje sportovní události evropského významu, nabízí ve svých městech a obcích jedinečnou historii a lidi, kteří si návštěvníků upřímně váží.

Až po tyto řádky se to krásně snilo a vymýšlelo. Patrně nejeden čtenář zakroutil nevěřícně hlavou. Je to všechno utopie?! Ale pokud nebudeme mít vize, sny a tužby, pokud nebudeme věřit, že se dá mnoho věcí zvládnout, pak nežijeme. Jak říká Saint-Exupéry: „My jsme nezdědili Zemi od našich předků, my ji máme pouze půjčenou od svých dětí.“ Tak se nebojme a ukažme hrdě světu, že něco umíme a že nám na spoustě věcí záleží! A že to snažení jen tak nevzdáme!

Petr Klimek

Představy dalších osobností naleznete zde


Bílovecká patnáctka