Skip to content

Postřehy ze zastupitelstva – 9. 12. 2014.

1. S nečekanou podporou pana Římana se nám podařilo změnit návrh Rady města a snížit počet členů finančního výboru z původně navrhovaných 7 členů na členů 5. Také se nám podařilo zvrátit navržené personální obsazení tohoto výboru. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Iva Jahnová. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Petr Klimek

2. Dotazovali jsme se, proč nebyli námi navrhovaní občané zvoleni Radou města do různých komisí.

3.Poukázali jsme na nesprávné rozhodnutí Rady města, kdy Rada města prodloužila termín plnění u investiční akce. „Regenerace panelových sídlišť VIII.etapa“ v lokalitě Radotína, namísto aby vymáhala smluvní sankce z prodlení. Toto rozhodnutí není v souladu s péčí řádného hospodáře.

4. Požádali jsme o změnu času konání Zastupitelstev města tak, ať se těchto jednání může účastnit více občanů. Tento návrh byl schválen a čas jednání změněn na 15 hod. V reakci na náš podnět pan starosta také přislíbil dát přítomným občanům možnost vystoupit kdykoliv v průběhu jednání, nejen na začátku ( jak je uvedeno v programu).

5. Petr Klimek vyjádřil za všechny přítomné poděkování za dlouholetou velmi profesionální a odbornou práci panu tajemníkovi MěÚ Mgr. Rostislavu Musilovi, který k 31.12.2014 bohužel ukončí svůj pracovní poměr.


Bílovecká patnáctka