Skip to content

Vážení spoluobčané, Radě města Bílovce byl zaslán otevřený dopis, který byl dán na vědomí všem zastupitelům. Se souhlasem autorky otevřeného dopisu zveřejňujeme.

Otevřený dopis Radě města Bílovec.
V Bílovci 19. 6. 2018.

Vážení radní našeho města,
dovolte mi vyjádřit znepokojení nad realitou, která nastala po vyhlášení konkurzu na manažerské pozice ředitelů/ek bíloveckých ZŠ. Veřejně projevuji nesouhlas s tím, jakým způsobem jste se z pozice radních k tomuto legitimnímu kroku postavili v období po vyhlášení konkurzu, tj. v období jeho přípravy a realizace měsíce duben – červen 2018.

Zákonný postoj většinového počtu radních o nezbytnosti obhájení pozice stávajících ředitelek, které byly zřizovatelem za svou šestiletou činnost veřejně i mediálně pozitivně hodnoceny, nebyl v dubnu na veřejném jednání ZM prolomen ani sdělenými skutečnostmi a dále nastavenou diskuzí mezi zastupiteli navzájem. Ve světle faktů bylo zastupiteli poukázáno na zřizovatelem nevhodně zvolené členy konkurzní komise, jimiž byli zvoleni Mgr. Norbert Nossek předsedou konkurzní komise a MUDr. Václav Kameníček členem komise. Již v dubnu byl veřejně zastupiteli podán návrh na zvážení jmenování těchto dvou zastupitelů do pozice členů konkurzní komise a důvody k tomuto požadavku byly formulovány.

MUDr. Václav Kameníček je v oblasti školství osobností, která se do té doby aktivně z pozice zastupitele nezajímala o prostředí a fungování škol, či manažerskou práci ředitelek. Pro pozici předsedy konkurzní komise je důležitá schopnost a dovednost rozhodovat se nestranně, především zdržet se při výkonu své činnosti všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování. Mgr. N. Nossek byl v dubnu čestným prohlášením dvou pedagogů ZŠ TGM označen za osobu nabízející pozici ředitele školy ještě v době před vyhlášením konkurzu. Pobídkou pozice ředitelky ZŠ TGM jiným pedagogům téže školy v listopadu 2017 a dále v lednu 2018 narušil důvěru v nestrannost své osoby. Na základě uvedeného lze se domnívat, že vedle zájmu veřejného projevil tak v plánovaném konkurzním řízení zájmy osobní, i když svou následnou reakcí označil čestná prohlášení za nesmyslná, tedy nepravdivá. Znevážil tak další dvě osoby školy, které jsou na vedoucích pracovních pozicích, a jsou zodpovědnými a váženými pedagogy.

Je veřejně známo, že zastupitelé BC 15 odeslali dne 3. 5. 2018 otevřený dopis RM BC, ve kterém znovu žádají přehodnocení jmenovaných členů konkurzní komise zřizovatelem, tj. předsedy komise Mgr. N. Nosska a člena komise MUDr. V. Kameníčka. Svůj požadavek v dopise dostatečně a jasně zdůvodnili uvedením skutečností z února i dubna 2018, což také dokládají záznamy z veřejných jednání. Přesto jejich požadavek nebyl Vámi akceptován.

Dodržování právnických norem i využívání zákonem daných kompetencí je bezpochyby základním faktorem Vašeho jednání a rozhodování v záležitostech nejen aktuálního dění, ale také v záležitostech ovlivňujících budoucnost města v různých rezortech.

Pro volící občany našeho města je především zodpovědné, nestranné a respektující chování zvolených zastupitelů základem jim vložené důvěry. Důvěry, že naše město povedou ruku v ruce s hodnotami objektivity, spolupráce a otevřenosti pro svobodný projev i tisk.

Tento dopis bude zaslán také zastupitelům Města Bílovce.
Mgr. Vladimíra Wolf Kvitová


Bílovecká patnáctka