Skip to content

Vybíráme z Parlamentních listů ze dne 29. 4. 2015 .

Morální kredit politiků bývá často pochybný, povzdechl si starosta Bílovce.
BC 15 se ptá, proč pan starosta vzdychá? On sám již dvakrát kandidoval za někoho, koho během volebního období opustil. Kandidoval za Nezávislé a po zvolení přeběhl k ČSSD. V dalších volbách kandidoval za ČSSD a nyní již členem místní organizace není.  Neměl by spíše vzdychat volič??

A přidáváme jednu z otázek:

Jak jste se vyjádřil pro naše stránky, funkci starosty považujete za dočasnou. Máte tak nějaké politické ambice do budoucna? Láká vás například celostátní či krajská politika? Proč?

Dočasnost funkce starosty chápu tak, že je to politická funkce, kde ani tak nezáleží na kvalitě konkrétní osoby jako spíše na momentálním rozložení politických sil. Proto se na tuto funkci nechci citově ani jinak fixovat.
Mám k dispozici krátké období, během kterého musím co nejlépe pracovat ve prospěch města. Pokud za čtyři roky nebudu do funkce zvolen, pak se s klidným vědomím vrátím ke své dosavadní profesi ředitele gymnázia. Ačkoli o politické kariéře neuvažuji, nemohu do budoucna vyloučit žádnou možnost.

BC 15 se podivuje nad názorem, že nezáleží na kvalitě osoby starosty!!
Tato slova považujeme za výsměch voličům! Opravdu se s klidným vědomím vrátíte do funkce ředitele? A co svědomí???

 

Za Vaše názory a postřehy na Facebooku BC 15 Vám děkujeme.fbVaše BC 15.

Vážení spoluobčané,

je léto, jezdíme na dovolenou, aktivně odpočíváme…
Taky si určitě najdeme čas na dobrou knížku. Ale zajímavé příběhy se dějí všude kolem…

Napadá nás, kam zmizely z netu města ankety, které byly mnohdy důležitým faktem pro rozhodování vedení města?
Že by došly nápady?

Tak my se Vás ptáme:
1. Jak se Vám líbil Den města?
2. Co říkáte na usnesení z 9. zastupitelstva?
3. Chtěli byste v Bílovci někoho pochválit?

Za Vaše názory a postřehy děkuje BC 15.

Bílovec je naše srdcovka.
fb

"Kadeřnické studio Sára" a skupina "Přehlídka 2015"se rozhodli pomáhat!

Jejich každoroční Vánoční Sára show se už těší takovému úspěchu a zájmu veřejnosti, že se rozhodli toho využít pro dobrou věc a pod záštitou této akce bude celý zbytek letošního roku věnovat nemocným malým pacientům z dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice Ostrava. Jejich prvním krokem je návštěva tohoto oddělení v prvním týdnu v srpnu 2015.

Proto žádají všechny, kterým není lhostejnost pomáhat o tuto podporu:
sterilní krytí na katetry 6×7 cm
dětské ústenky
ústní vody Tantum Verde
desinfekční roztoky Betadine
dětské pleny všech velikostí
hračky(jen nové a ne plyšáky)
dobroty a sladkosti
různé doma vyrobené dárky (musí být omyvatelné nebo pratelné)

Pokud opravdu chcete jakýmkoliv způsobem pomoci a účastnit se této velké charitativní akce,přineste dárky do kadeřnictví a my je dětem a jejich rodičům v srpnu předáme.Vážíme si všech,kteří pomůžou sebemenším způsobem,protože všichni víme,že bohužel může tato situace potkat v životě každého z nás a potom budeme my sami za každou malou pomoc neskutečně vděčni.

DĚKUJEME,DĚKUJEME DĚKUJEME!!!!
Pacienti jsou vesměs malé děti: Vojtíšek 4 roky, Natálka 2 roky, Tomáš 17 let, Beátka 2 roky, Tadeášek 3roky,Štěpánek 4 roky, Martínek 5let,Vašíček 5 let, Laurinka 4 roky, Honzík 3 roky.

Věcičky můžete nosit přímo do Kadeřnictví SÁRA, pod náměstím ( vedle Komerční banky ) v Bílovci.
Telefon přímo na Martinu Loskotovou 774 966 983.

Kadeřnictví Sára si váží jakékoliv Vaši podpory a děkuje za jakoukoliv pomoc.

Postřehy z 9. zasedání zastupitelstva města očima BC 15.

Vážení spoluobčané, sledovali jste on-line vysílání na webu města? Zaujalo Vás něco? Jak to vidíme.

K předloženému Programu 9. ZM jsme dali protinávrh vypustit dva body programu  – a to nový Zadávací řád města (veřejné zakázky) a Koncepce využití bytů a nebytových prostorů v majetku města s odůvodněním, že jde o důležité dokumenty, které si zaslouží, aby byly projednány samostatně na pracovní schůzce zastupitelů.
Návrh byl schválen.

1.  A máme tady první střídání – končí pan Ocásek a na jeho místo nastupuje MUDr, Kameníček.

2.    Upozornili jsme na to, že pan jednatel firmy SLUMBI s.r.o a zastupitel města Ing.Miroslav Brímusi již 3x nedodržel termín splnění úkolů uložených  Radou města. Domníváme se, že je obtížné přinutit pana jednatele k plnění svých povinností, když je členem zastupitelstva města a současné vedení jeho „hlas“ potřebuje  k prosazeni svých cílů.
A znovu se nám vrací otázka o střetu zajmu.

3.    Upozornili jsme zastupitele, že Finanční výbor nedoporučil navrhované zvýšení rozpočtu o 180 tis. Kč na vzdělávání zaměstnanců úřadu. V roce 2014 bylo skutečné čerpání 273 tis. Kč, což bylo 75% vyčleněné částky na rok 2014. Letos by se takto rozpočet navýšil celkově na 556 tis. Kč.
Nakonec bylo dle protinávrhu Ing. Římana schváleno navýšení o 90 tis. Kč.

4.    Po naší vyvolané diskuzi nebyl schválen prodej pozemku v lokalitě za Údolím Mladých. Jde o velký lukrativní pozemek a nabídnutá cena byla dle našeho názoru příliš nízká.
Město by se mělo v takovýchto případech chovat jako řádný hospodář.

5.    Projednávali jsme žádost o odkoupení Besedy, majetková komise i Finanční výbor prodej doporučil ke schválení, ale zatím nebylo rozhodnuto. Připravuje se projektová studie na rekonstrukci a využití budovy pro veřejnost, pro spolky, kluby apod.  Návrhová komise na podnět BC15 podala návrh, aby město alespoň zveřejnilo záměr nebo-li možnost odkupu Besedy. Neříkáme, že chceme 100% prodat, chceme zveřejnit jen záměr, kdy se nám dostanou i aktuální informace o projektech případných zájemců a hlavně ceně, kterou jsou ochotni za tuto budovu nabídnout. Následně v zářijovém zastupitelstvu jsme mohli porovnat nabízenou cenu jednotlivých zájemců se slibovanou koncepci využití a nutných investic.
Tento racionální návrh nebyl přijat.

6.    Dlouze se projednával pozemek u bývalého statku na Radotíně. Družstvo Olivion položilo do pozemku neoprávněně bez souhlasu majitele pozemku (Města Bilovec) a  stavebního povolení kanalizační přípojku, která není dodnes zkolaudovaná / zlegalizovana. Tím zároveň došlo k rozdělení pozemku na 2 části. V návrhu do ZM bylo předloženo schválit rozdělení pozemku na 2 stavební parcely a zároveň legalizovat přípojku. V roce 2014 byla na firmu podána žaloba na odstranění stavby. Novým vedeni města byla žaloba pozastavena. BC15 byla proti legalizování černé stavby, jenž zároveň pozemek města znehodnotila.
Bohužel návrh byl opozicí přijat.

Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC15.

Naše postřehy z 8. mimořádného jednání Zastupitelstva města Bílovec.

1.    I když nesouhlasíme se zadlužováním města, tak jsme podpořili přijetí úvěru ve výši 13,5 mil. Kč při fixní úrokové sazbě 0,79%. Důvodem je několik faktů – bude doplacen jeden ze starších úvěrů ve výši 8,5 mil.Kč a existuje poslední příležitost obdržet dotaci z ROP Moravskoslezsko na rekonstrukci nádvoří zámku. Schválený úvěr bude využit právě na tuto rekonstrukci, ale také na vybudování hřiště a opravu kulturního domu v Bravinném, opravu jevištní techniky v Domě kultury v Bílovci a rekonstrukci vytápění v kině Radost. Jsme velmi rádi, že vedení města změnilo svůj postoj a nalezlo toto velmi dobré řešení!

2.    Hlasovali jsme pro již 3. změnu projektové dokumentace rekonstrukce ulice B. Němcové vedoucí k Integrovanému výjezdovému centru (IVC). Pan starosta nás  ústně ujistil, že má písemné vyjádření občanů bydlících na této komunikaci, že jsou s navrženým řešením již plně spokojeni a že nebudou blokovat stavební řízení.

3.    Velmi nás překvapilo, že v jednom z projednávaných bodů jsme byli vyzváni k aktivní diskusi a to přesto, že na posledním jednání Zastupitelstva města nám bylo sděleno, že by Zastupitelé měli především rozhodovat a ne diskutovat. Že by od minula změnilo vedení města názor a vnímalo jednání Zastupitelstva města jako setkání, kdy každý může nahlas vyjádřit svůj postoj k projednávané záležitosti? Protože teprve pak, na základě všech zjištěných skutečností, se člověk může věcně rozhodnout. Za tento posun máte od nás palec nahoru!

Vaše BC 15.

Jak se k nám chová vedení města?

1.    Jelikož informace a podklady, které jsou projednávány v Radě města, by měli znát i všichni zvolení zastupitelé (mají na ně nárok i občané!), požádal písemně již 20. listopadu 2014 Petr Klimek vedení města o jejich sdílení.

2.    A co se stalo? Pokud si myslíte, že jsme se setkali se vstřícným přístupem, jste na OMYLU! Narazili jsme na snahu některé informace neposkytovat nebo je co možná nejpozději sdělovat.

3.    Proto jsme o stanovisko požádali právní poradnu Svazu měst a obcí, kde se mimo jiné, píše: „Zastupitel obce je tzv. privilegovaný žadatel, to znamená, že na rozdíl od ostatních občanů se může seznamovat i s některými chráněnými informacemi (osobní údaje, obchodní tajemství….) Informace musí být poskytnuty bezplatně, lhůta je 30 dní, ale pokud je to možné, měla by žádost být vyřízena bez zbytečného odkladu.“

4.    Až po naší urgenci Rada města Bílovce dne 23.ledna 2015 rozhodla zasílat všem členům zastupitelstva města podklady pro jednání Rady města, a to s anonymizovanými osobními popř. citlivými údaji, 30 dnů po distribuci členům Rady města.

5.    Informace jsou dnes zpřístupňovány přes nově zřízené datové uložiště a jsou rozděleny na informace pro Radu města a informace pro Zastupitelstvo. Informace z Rady města jsou   zastupitelům zpřístupněny někdy i po více jak 30 dnech!

6.    Taky Vás napadne, že Rada města něco skrývá? Co je vede k takovému jednání?

7.    Zeptáme se na Krajském úřadě, zda je takové chování vedení města v souladu s platnými zákony a budeme Vás samozřejmě informovat.

Vaše BC 15

Pozvánka na koncert zpěvačky Beaty Bocek.

beatabocekProč? Protože tam Bc 15 společně s občanským sdružením LYRIXnova uskuteční koncert zpěvačky Beaty Bocek a švédského instrumentalisty Christophera Strandha. (jestliže jste navštívili koncert kapely Mosskin, viděli a slyšeli jste je J)

Kdy? V úterý 12. 5. 2015 v 17. 30 hod.

Vstupné 50,- Kč (děti do 15 let zdarma)

Přijďte, bude to stát za to.

S pozdravem „Bílovec je naše srdcovka“.
Vaše BC 15.


Bílovecká patnáctka