Skip to content

Co s tím?

Byla jednou jedna hospůdka a ta neměla plynovou přípojku. Ale měla šikovného vedoucího, který to dokázal vyřešit.
Ptáte se jak?
Jednoduše!
Nelegálně se napojil na objekt, který vlastní město Bílovec.
Že to tak jednoduše nejde? Ale jde…..

Vše začalo v  říjnu roku 2012, kdy Rada města v souladu s návrhem majetkové komise a odboru kultury a sportu neschválila zřízení plynové přípojky pro restauraci POHODA. Jednalo se o napojení   přes budovu tělocvičny na Tkalcovské ulici v Bílovci bez souhlasu vlastníka objektu, kterým je  město Bílovec. Přípojka byla vybudována se souhlasem předsedy TJ Spartak Bílovec. Jména majitele POHODY a předsedy TJ Spartak není třeba uvádět!
 Majetková komise ze dne 10. 9 .2012 zveřejnila, že požadované zřízení věcného břemene k budově čp. 101, která je v majetku města, není vhodné, dojde k zatížení nemovitosti. Spartak neměl právo uzavřít smlouvu!
Tehdejší vedení města nechtělo bránit v užívání objektu restaurace Pohoda a hledalo cestu kompromisu, a tak v únoru 2013 došlo k uzavření  dohody o zřízení dočasného práva  uložení plynové přípojky  na dobu  2 let. V tomto časovém rozmezí  společnost MIVA s.r.o garantovala zajistit si připojení na plyn mimo objekt v majetku města.

Jaké bylo naše překvapení v červnu 2016, kdy jedním z předložených návrhů Rady města
byla „legalizace“ nelegálně vybudované přípojky pro restauraci POHODA. Rada města navrhovala schválit zřízení věcného břemene na dobu neurčitou a to ještě bezplatně. Co na tom, že došlo ke znehodnocení objektu města? Co na tom, že slíbená dohoda ze strany MIVY nebyla dodržena? Co na tom, že došlo k porušení vzájemné dohody?
My, zastupitelé BC 15, nesouhlasíme s návrhem Rady města!!
Na zasedání zastupitelstva města se nám podařilo zvrátit rozhodnutí Rady města a získali jsme dostatek hlasů k usnesení, že Společnosti MIVA má čas další 2 roky zřídit si legální plynovou přípojku.

Vážení občané, co si o tom všem myslíte vy?
Platí dodržování pravidel a dohod jen pro někoho?
Jak vnímáte postoj Rady města k našemu majetku?
Váš názor nás zajímá.

Bílovec je přece naše srdcovka a my všichni bydlíme zde společně s Vámi!

Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 2. část našich postřehů z jednání Zastupitelstva dne 14. 6. 2016

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
jsme rádi, že naše informace vnímáte jako možnost sdílení názorů, které je v demokratické společnosti nedílným článkem dobré spolupráce. Tak co jsme si pro Vás připravili tentokrát?

Víte, kdo je v poslední době patrně nejlépe ohodnoceným občanem a zastupitelem města? Jeho trvalé bydliště je na ulici Čs. Armády 221/3. A kdo nám po zazvonění u dveří otevře? Jeho navýšení platu a mimořádné odměny mu může závidět nejeden vedoucí pracovník. Tušíte, o koho se jedná?

Občané na Jeremenkově ulici řeší parkovací místa. Vnímáme jejich aktivitu velmi pozitivně a věříme, že se s vedením města domluví k oboustranné spokojenosti. Vedení města by mělo všechny zastupitelé podrobně informovat na zářijovém zasedání.

Jsme znepokojeni fungováním Osadního výboru v Lubojatech. Opravdu jsou uváděné zájmy a priority vesnice názorem většiny obyvatel? I proto si člen BC 15, Ivo Melecký, nechal zaslat zápisy osadního výboru, aby danou situaci porovnal a případně vyhodnotil.

Pochválili jsme a poděkovali bíloveckým hasičům za pomoc po přívalových deštích na Ohradě.

Schválili jsme všechny navržené finanční podpory volnočasových aktivit.

Neschválili jsme Radou města navržený návrh bezplatného zřízení věcného břemene nelegálně vybudované plynové přípojky . Bližší informace v dalším našem příspěvku.

Všem přejeme krásné léto a zaslouženou dovolenou.
Bílovec je naše srdcovka – Vaše BC 15

Poznámky z 16. zasedání Zastupitelstva města Bílovce – 1. část

Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás nám říkají, že málo prosazujeme své názory a že nejsme vůči vládnoucí ,,osmičce“ dostatečně tvrdí. Sledovali jste 16. zasedání Zastupitelstva města? Bylo to první jednání, kdy se do diskuse zapojilo všech 15 zastupitelů. Přinášíme alespoň ve zkratce, co se projednávalo.

Jedním bodem programu byla zpráva o Bílovecké nemocnici. Ale pan ředitel se omluvil a tak nás pan starosta informoval, že personální problémy jsou řešeny a že dojde ke změně právní subjektivity z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci MSK. Klást dotazy nebylo tedy komu.

Ocenili jsme rozhodnutí Rady města poskytnout finanční dar volejbalovému družstvu starších žákyň ZŠ a MŠ Komenského za vítězství v celorepublikovém klání, pochvalu sklidily i mažoretky DDM za reprezentaci na mistrovství Evropy. Město Bílovec tak zazářilo a jde vidět dobrá a kvalitní práce našich pedagogů a vedoucích zájmových kroužků. Blahopřejeme!

Zajímavá situace nastala u bodu, kdy se rozhodovalo o prodeji bytů na Havlíčkově ulici. Pan Miroslav Kratochvíl nahlásil střet zájmu, přesto dle zákona mohl hlasovat. A tak se stalo, že jeho hlas byl rozhodujícím a město Bílovec na základě nového znaleckého posudku prodalo díky osmi zastupitelům tři byty v ceně: 320 tis.Kč = byt 67 m2, 360 tis.Kč = byt 64 m2, 401 tis.Kč = 67 m2. A je to!

Vyslovili jsme Radě města nesouhlasné stanovisko na jednání s panem Zdeňkem Kuchtou. Ten opouští pozici kronikáře města z důvodů neadekvátních úprav členů Rady města do kroniky města. Pan Kuchta říká, že toto se mu za 26 let spolupráce s městem ještě nikdy nestalo! Tato skutečnost nás vzhledem k záslužné práci pana Kuchty velmi mrzí a děkujeme mu za neúnavnou práci na poli historie města. Paní Burianová se nechala slyšet, že toto jsou jen zbytečně vyvolané emoce, že se s panem Kuchtou přátelsky rozešli a podali si ruku. Každý máme asi na přátelství a jednání s lidmi jiný názor! Pan Kuchta se přátelsky vůbec necítí!!

Podpořili jsme změny rozpočtu města. Těší nás především příjem dotace ve výši 6 mil.Kč na obnovu nádvoří zámku. Pokud si vzpomínáte, zprvu vedení města nepodporovalo podání žádosti o dotaci. Myslíme si, že naše kampaň, ale především Vaše reakce, názory lidí, pomohly ke změně postoje osmi zastupitelů vedení města.

Vážení přátelé,
aby toho nebylo najednou moc  a mohli jste se případně k jednotlivým bodům vyjádřit, rozdělili jsme naše postřehy na dvě části. První jste právě přečetli, ve druhé Vás budeme informovat třeba o iniciativě občanů na Jeremenkově ulici, o Slumbi, nebo o zajímavé plynové přípojce. Těšíme se na Vaše náměty či připomínky! Jsme tu pro Vás a zajímá nás, co si myslíte právě Vy!

Vaše BC 15

Kronikář v Bílovci rezignoval.

Zdeněk Kuchta je kronikářem města Bílovce 26 let. Nyní se rozhodl ve funkci skončit. Můžou za to neshody s radními kvůli záznamům za rok 2015.

„Po celou dobu jsem se snažil objektivně zaznamenávat život ve městě a všechna předchozí vedení města respektovala skutečnost, že já, jako kronikář, nesu odpovědnost za stav kroniky. Nikdy nedošlo mezi mnou a vedením města k žádným sporům. Když mi byl před nedávnem vrácen koncept záznamu za rok 2015, byl jsem šokován množstvím poznámek a komentářů členů rady. Jedny byly věcné, druhé úsměvné a ze třetích vyzařovala arogance autora a snaha určovat, co bude v záznamu a co ne, aby vytvořený obraz města byl co nejrůžovější,“ stojí v dopise Zdeňka Kuchty Radě města Bílovec.

Kronikář v dopise dále uvádí, že tento přístup se ho hluboce dotkl a urazil jej. „Protože představu o pozici kronikáře jako člověka závislého na tom kterém vedení města naprosto odmítám, rozhodl jsem se svou činnost ukončit,“ napsal téměř osmdesátiletý Zdeněk Kuchta ve zmíněném dopise.

Zastupitelka Irena Hudcová, jež část dopisu ostatním zastupitelům přečetla, se poté otázala, co přesně se stalo a jaký bude další postup.

Starosta Pavel Mrva zhodnotil situaci jako nešťastnou. „V dobré víře jsme reagovali na výzvu pana Kuchty, který nás požádal, abychom se vyjádřili ke konceptu kroniky. Všichni radní jsme napsali své poznámky a předpokládali jsme, že budeme o těchto připomínkách diskutovat,“ představil svůj pohled na událost starosta Bílovce s tím, že k diskusi již nedošlo, pan Kuchta vypověděl dohodu a jako kronikář chce k 30. červnu skončit.

Vedení města chce s kronikářem o situaci ještě jednat. Na pondělí 20. června naplánovalo schůzku, na níž si účastníci chtějí vyjasnit stanoviska a mají diskutovat o tom, co v kronice nakonec bude. „Reakce by nevznikla, kdyby nás pan kronikář nepožádal o připomínkování,“ nechal se dále slyšet Pavel Mrva.

Zastupitelka Renata Mikolašová, jež opřipomínkovaný záznam viděla, konstatovala, že pokud je někdo kronikářem 26 let, může situaci vnímat jako cenzuru.

ZMĚŤ BAREV

„Zeleně podržené věci, červeně podtržené věci, do toho vpisování tužkou, perem. Kronikář se pod to podepisuje a je to jeho názor, jak to viděl on. Pan Kuchta si to až tak nezaslouží. Asi byla celá situace nevhodně vyhodnocená, ale možná chápu, proč se tak zachoval. Já dostat takový text: tohle není dokázáno, tohle zvažte, tohle není nijak doloženo… Myslím, že určitá míra jeho pocitu nebo nadhledu tam klidně mohla být,“ zamyslela se zastupitelka.

K pestrosti barev se vyjádřil i Pavel Mrva. „Jelikož jsme byli čtyři, tak každý měl svou barvu. Jelikož nám barvy došly, použila se potom tužka. Když chci po někom jeho názor, musím počítat s tím, že nebude vždycky příjemný. Kronika je od toho, aby zaznamenávala dějiny, ne aby je tvořila. Jako představitel města nemůžu říct, že je mi obsah kroniky lhostejný, ale nicméně to není moje priorita,“ konstatoval dále starosta Mrva.

NAJDOU ŘEŠENÍ?

Další zastupitel, Norbert Nossek připomněl, že pan Kuchta odcházel ze schůzky v klidu, a dokonce za připomínky poděkoval. Petr Faldík se poté zeptal, co se bude dít, když se město s kronikářem na připomínkách nedomluví. „Já myslím, že se domluvíme, najdeme společnou řeč a kronika se schválí,“ dodal na závěr Pavel Mrva.

Autor: Simona Mikšová
Zdroj: Novojičínský deník

Se souhlasem pana Kuchty zveřejňujeme obdržený dopis.

Vážení členové Rady města Bílovce

Dovolte, abych tímto způsobem zdůvodil pohnutky, které mne vedly k tomu, že jsem vypověděl dohodu mezi mnou a městem a ke 30.6. končím ve funkci kronikáře města.
Protože na podzim dovrším věk 80 let, uvažoval jsem již dříve o ukončení funkce záznamem za rok 2016. Kronikářem jsem byl jmenován v roce 1990 a jsem jím tedy 26 let. Po celou tuto dobu jsem se snažil objektivně zaznamenávat život ve městě a všechna předchozí vedení města respektovala skutečnost, že já jako kronikář nesu odpovědnost za její stav. Nikdy nedošlo mezi mnou a vedením města k žádným sporům. Teprve v loňském roce jsem zaregistroval náznak snahy o ovlivnění textu kroniky.
Když mě byl před nedávnem vrácen koncept záznamu za rok 2015, byl jsem šokován množstvím poznámek a komentářů členů Rady. Jedny byly věcné, druhé úsměvné a ze třetích vyzařovala arogance autora a snaha určovat, co bude v záznamu a co ne, aby vytvořený obraz města byl co nejrůžovější. Tento přístup se mne hluboce dotkl a urazil mne. Protože představu o pozici kronikáře, jako člověka, závislém na tom kterém vedení města naprosto odmítám, rozhodl jsem se ukončit po dohodě s p. tajemníkem svoji činnost k 30.6. t.r.
Dovoluji si připomenout, že jsem po celých 26 let výkonu své funkce napsal téměř 200 článků do Zpravodaje města i jiných periodik, uskutečnil řadu přednášek a besed, napsal 4 divadelní hry z historie města, odpovídal na desítky různých dotazů i ze zahraničí, a o publikacích, zabývajících se minulostí města se netřeba zmiňovat. Nepředstírám, že jsem si představoval ukončení své práce kronikáře jinak, ale forma, která byla využita ke znevážení mé osoby a zpochybnění mých předpokladů na vedení kroniky mi nedala jinou možnost, než rezignovat.

Zdeněk Kuchta

6.6.2016

Koncert komorního souboru „Sešli jsme se“.

Uskuteční se při příležitosti celorepublikové akce Noc kostelů a soubor pro Vás zahraje ZDARMA.

V pátek 10. 6. 2016 v 19.30 hod. rozezvučí bílovecký kostel sv. Mikuláše dvoje housle, dvě violoncella, viola, kontrabas, klarinet, akordeon a sólový zpěv. Členy komorního souboru jsou absolventi Janáčkovy konzervatoře Ostrava a současní studenti hudebních akademií. Mladí hudebníci u nás v Bílovci zahrají a zazpívají vlastní aranže křesťanských písní.

Těším se s vámi  na viděnou v pátek 10. 6. 2016 v 19.30 hod. v kostele sv. Mikuláše v Bílovci.

Mějte se krásně
Romana Řezníčková.

5. ročník celorepublikové soutěže „Příběh obrazu“ v Bílovci.

Vážení zastupitelé a představitelé města, vážení přátelé,
dovolte, abych Vás tímto pozvala na slavnostní vyhodnocení 5. ročníku celorepublikové soutěže Příběh obrazu, která se uskuteční 10. 6. 2016 od 16 hodin v knihovně v Bílovci. V letošním ročníku jsme vybírali z 240 prací žáků a studentů  ze 42 škol z celé republiky.

Na programu bude ocenění nejlepších prací, jejich prezentace a ochutnávka workshopu s Jiřím Surůvkou, který se uskuteční před podzimní výstavou.
Přijďte se na chvíli odpoutat od každodenního života a očima dětí a studentů se zadívat na obrazy velkých mistrů. Věřím, že Vás jejich práce a příběhy okouzlí tak jako nás.

Irena Hudcová
za organizátory soutěže.


Bílovecká patnáctka